Передумови реалізації стратегії формування гібридних бізнес-моделей вантажних авіаперевізників


  • S. Lytvynenko ПВНЗ «Європейський університет, м. Київ, Україна
Ключові слова: стратегія, гібридні бізнес-моделі, вантажний авіаперевізник, гібридизація

Анотація

Визначено передумови реалізації стратегії формування гібридних бізнес-моделей вантажних авіаперевізників із визначенням концептуальних рівнів гібридизації бізнес-моделі, систематизацією факторів впливу на розвиток бізнес-моделі та тактичного управління щодо реалізації задач авіаперевізника в умовах гібридного перетворення. Це дозволило встановити принципи визначення оптимальної бізнес-моделі для кожного конкретного авіаперевізника з огляду на особливості його взаємодії із вантажним сегментом власного бізнесу.

Посилання

1. Afuah A. (2014). Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases. N.Y.: Rout ledge. 377 p.
2. Eyring M.J., Johnson M.W., Nair H. (2011). New Business Models in Emerging Markets // Harvard Business Review. − Vol. 89. − № 1/2. − P. 88-95.
3. Johnson M., Christensen С., Kagerman H. (2008). Reinventing Your Business Model // Harvard Business Review. − Vol. 86. − 12. − P. 51-59.
4. Osterwalder A., Pigneur Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. − N.Y.: Wiley. − 288 p.
5. Pedersen K., Svarre K., Slepniov D., Lindgren P. (2013). Global Business Model -a Step into a Liquid Business Model // Journal of Multi Business Model Innovation and Technology. − Vol. 1. − № 1. − P. 101-114.
6. Teece D. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation // Long Range Planning. − Vol. 43. − № 1. − P. 172-194.
7. Ареф’єва О.В. Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах / О.В. Ареф’єва, І.М. Мягких // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 9. – С. 91-94.
8. Березной A. Инновационные бизнес-модели в конкурентной стратегии крупных корпораций / А.В. Березной // Вопросы экономики. – 2014. – № 9 . – С.65-81.
9. Литвиненко С.Л. Універсальні механізми оптимізації виробничологістичної діяльності авіаперевізників / С.Л. Литвиненко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2017. – Вип. 1. – С. 42-52.
10. Мокринська З.В. Формування бізнес-моделі авіакомпанії: Автореф. дис ... канд. екон. наук 08.00.04 / З.В. Мокринська, НАУ. – К., 2011. – 19 с.

1. Afuah, A. (2014). Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases, N.Y, Rout ledge, 377 [in English].
2. Eyring, M. J. & Johnson M. W. & Nair H. (2011). New Business Models in Emerging Markets. Harvard Business Review. Vol. 89, No 1/2, 88-95 [in English].
3. Johnson, M. & Christensen, С. & Kagerman, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, Vol. 86, No 12, 51-59 [in English].
4. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, N.Y. Wiley, 288 [in English].
5. Pedersen, K. & Svarre, K. & Slepniov, D. & Lindgren, P. (2013). Global Business Model – a Step into a Liquid Business Model. Journal of Multi Business Model Innovation and Technology. Vol. 1, No 1, 101-114 [in English].
6. Teece, D. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, Vol. 43, No 1, P. 172-194 [in English].
7. Arefeva, O. V. & Myagkih, I. M. (2013). Problemi formuvannya biznesmodeli aviakompaniyi v rinkovih umovah [Problems of formation of the airline's business model in market conditions]. Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini – Formation of market relations in Ukraine, No 9, 9194 [in Ukrainian].
8. Bereznoy, A. (2014) Innovatsionnyie biznes-modeli v konkurentnoy strategii krupnyih korporatsiy [Innovative business models in the competitive strategy of large corporations]. Voprosyi ekonomiki – Issues of economics, No 9, 6581 [in Russian].
9. Lytvynenko, S. L. (2017) Universalni mehanizmi optimizatsiyi virobnichologistichnoyi diyalnosti aviapereviznikiv [Universal mechanisms for optimization of production and logistics activity of air carriers]. Rozvitok metodiv upravlinnya ta gospodaryuvannya na transporti – Development of administration and economic management methods on transport, No 1, 4252 [in Ukrainian].
10. Mokrinska, Z.V. (2011) Formuvannya biznes-modeli aviakompaniyi [Formation of airline business model]. Extendet abstract of candidate’s thesis (economy), K, 19 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2018-05-30