Сутність та особливості формування фінансових результатів роботи крюїнгової компанії


  • O. O. Danchenko Одеський національний морський університет
Ключові слова: фінансові результати, прибуток, доходи, витрати, крюїнгова компанія, види крюїнгу

Анотація

В статті досліджено поняття «фінансовий результат» за допомогою трьох підходів: бухгалтерського, економічного (вартісного) та управлінського; обґрунтовано необхідність дослідження не лише прибутку, а також структури и джерел формування доходів та витрат; описані схеми формування доходів, витрат та прибутку крюїнгових компаній від основного виду діяльності, наведені їх принципові відмінності для різних видів крюїнгу.

Посилання

1. Фецович Т.Р. Прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат / Т.Р. Фецович // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 1. – 2012. – С. 113-119.

2. Вагазова Г.Р. Сущность финансовых результатов деятельности предприятия / Г.Р. Вагазова, Е.С. Лукьянова // Молодой ученый. – 2015. – № 11.3. – С. 13-15.

3. Вороніна О.О. Управління фінансовим результатом промислового підприємства: Автореферат: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / О.О. Вороніна; Харківський нац. економічний унт. – Харків, 2009. – 25 с.

4. Лукашевич В.М. Определение сущности концептуальных подходов к ведению крюингового бизнеса / В.М. Лукашевич // Технологический аудит и резервы производства. Т. «Экономика и управление предприятием». − № 5/2(19). – 2014. – С. 43-47.

5. Бундюк Р.А. Управление персоналом крюингового предприятия судоходной компании: теория и практика: Монографія / Р.А. Бундюк. – Одесса: Феникс, 2011. – 222 с.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996XIV в редакції від 03.01.2017 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/ laws/show/99614?nreg=99614

7. Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 року «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у редакції від 14.03.2017 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/ show/z033613

8. Гребенник Н.Г. Основи управління ефективністю діяльності крюїнгової компанії / Н.Г. Гребенник, О.О. Данченко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 3(56). – Одеса: ОНМУ, 2016. – С. 88-101.

Переглядів анотації: 162
Завантажень PDF: 242
Опубліковано
2017-05-12