Сучасні проблеми професійної підготовки магістрів


  • V. Zhikhareva Одеський національний морський університет
  • A. Bundyuk Одеський національний політехнічний університет
  • A. Tsukanov Одеський національний політехнічний університет
  • Yu. Shumliansky Одеський національний політехнічний університет

Анотація

В статті розкривається сучасний стан та аналізуються проблемні питання підготовки висококваліфікованих фахівців професійної освіти у вищих навчальних закладах. Визначаються деякі негативні чинники, що заважають розвитку системи підготовки та трудових якостей її випускників. Рекомендовані сучасні технології, які можуть підвищити ефективність підготовки випускників вищих навчальних закладів

Посилання

1. Богатырева М.Р. Проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов / М.Р. Богатырева, М.И. Куранова // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к документу: http://human.snauka.ru/2013/01/2205

2. Галузевий стандарт вищої освіти України освітньопрофесійна програма магістра [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://pbf.kpi.ua/txt/ standart/ 805100307_OPP_n.pdf

3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556VII [електроний ресурс] – Режим доступу до документу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/155618

4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена Постановою МОН України 20 грудня 2000 року [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html

5. Мордвинов А.А. Проблемы соответствия образовательных программ системы СПО и требований к выпускнику на рынке труда на примере Курской области / А.А. Мордвинов // Молодой ученый. – 2016. – № 4. – С. 617-623.

6. Насретдинова М.М. Проблемы трудоустройства студентов и выпускников ВУЗов / М.М. Насретдинова // Международній научноисследовательский журнал. Социологические науки. – 2013. – 7(14). – Ч. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к документу:http://researchjournal.org/social/problemytrudoustrojstvastudentovivypusknikovvuzov/

7. Сисоєва С.О. Психологія та педагогіка: Підручн. для студ. вищ. навч. закладів / С.О. Сисоєва, Т.Б. Поясок. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.

8. Тришин Ф. Некоторые аспекты подготовки высококвалифицированных специалистов в вузах / Ф. Тришин, А. Кац, Т. Маркова // Витокі педагогічної майстерності. – 2012. – № 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к документу: http://dspace.pnpu.edu. ua/bitstream/123456789/542/1/Trishyn.pdf

9. Фролова Л.В. Разработка плана перспективного развития предприятия: Уч.мет. пособие / Л.В. Фролова, Л.В. Шаруга, В.А. Распопова. – Донецк: ДонГУЭТ, 2007. – 115 с.

Переглядів анотації: 107
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2017-02-03