Засади розвитку участі митних та інших посередників у реалізації експортної стратегії України


  • О. М. Кібік Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Ю. В. Хаймінова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: експорт, експортна стратегія, експортний потенціал, посередники, розвиток експортного потенціалу

Анотація

Досліджено основні положення та умови ефективної реалізації експортної стратегії України. Визначено роль митних, фінансових та інших посередників у процесі реалізації експортної стратегії. Обґрунтовано засади посилення відповідальної участі посередників у реалізації стратегії розвитку експортного потенціалу України.

Посилання

1. Кібік О.М. Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні / О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова, Ю.П. Постоленко // Наукові праці НУ «Одеська юридична академія»: Зб. наук. праць. – Одеса, 2015. – № 17. – С. 70-105.
2. Економіко-правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроорієнтованих засадах: Монографія / / О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін. – Одеса: Фенікс, 2017. − 298 с. 3. Бураковський І. Політика сприяння експорту МСП в Україні // І. Бураковський, О. Крініцин, І. Сологуб. – К., 2016. – 36 с. 4. Branch A. Element of Export Marketing and Management / A. Branch. – Second edition. Charman and Hall, 1990. – 316 p. 5. Greenaway David. Palgrave Handbook of International Trade/ David Greenaway, R. Falvey, U. Kreickemeier, Daniel Bernhofen. − Palgrave Macmillan UK, 2013. – 711 р. 6. Дерев’янко О.В. Експортна стратегія України за умов глобалізації світового ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В. Дерев’янко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 20 с. 7. Офіс з просування експорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://epo.org.ua/pro-nas. 8. Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту: Закон України від 20.12.2016 . − № 1792-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 4. – Ст.43. 9. Kibik O.M. Financial preconditions for export potential development of the maritime complex / O.M. Kibik, K.S. Nesterova, I.V. Khaiminova // Молодий вчений. Спец. випуск. – 2015. – № 12 (27). – С. 69-72. 10. Бутін А. Аналіз Закону України «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту»: аналітична записка / А. Бутін, О. Крініцин // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua. 11. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://minfin.com.ua/ ua/ 2017/ 09/25/30132607
References
1. Kіbіk, O.M., Podcerkovnii, O.P., Kotlubai, V.O., Haimіnova Y.V. & Postolenko Y.P. (2015). Organіzacіino_pravovі peredumovi іntensifіkacії eksportnoї dіyalnostі v Ukraїnі [Organizational and legal preconditions for intensification of export activity in Ukraine]. Naukovі pracі NU «Odeska yuridichna akademіya» – Scientific works of NU «Odessa Law Academy», 17, 70-105. [in Ukrainian]. 2. Kіbіk, O.M., Podcerkovnii, O.P., Kotlubai, V.O., Haimіnova, Y.V. ta іn. (2017). Ekonomіko-pravovі zasobi stimulyuvannya eksportu v Ukraїnі na єvroorієntovanih zasadah: monografіya [Economic and legal ways of stimulating export to Ukraine on the euro-oriented principles]. Odesa: Fenіks, 298 [in Ukrainian]. 3. Burakovs'kij, І. & Krіnіcin, O. (2016). Polіtika spriyannya eksportu MSP v Ukraїnі [Policy of Promotion of Export of Small and Medium Enterprises in Ukraine]. K., 36 [in Ukrainian]. 4. Branch, A. (1990) Element of Export Marketing and Management. – Second edition. Charman and Hall, 316 [in English].
5. David Greenaway, R. Falvey, U. Kreickemeier & Daniel Bernhofen. (2013) Palgrave Handbook of International Trade. Palgrave Macmillan UK, 711 [in English]. 6. Derev’yanko, O.V. (2001). Eksportna strategіya Ukraїni za umov globalіzacії svіtovogo rinku [Export strategy of Ukraine in the conditions of globalization of the world market]. Extendet abstract of candidate’s thesis, K, 20 [in Ukrainian]. 7. Ofіs z prosuvannya eksportu [Export Promotion Office]. Retrived from https://epo.org.ua/pro-nas/ 8. Zakon Ukkrainy «Pro zabezpechennya masshtabnoї ekspansії eksportu tovarіv (robіt, poslug) ukraїns'kogo pohodzhennya shlyahom strahuvannya, garantuvannya ta zdeshevlennya kredituvannya eksportu» vіd 20.12.2016 № 1792-VIII (2017) [Law of Ukraine «On ensuring a large-scale expansion of exports of goods (works, services) of Ukrainian origin by insurance, guaranteeing and cheaper export credit» dated 20.12.2016 № 1792-VIII] [in Ukrainian]. 9. Kibik, O.M., Nesterova, K.S. & Khaiminova I.V. (2015). Financial preconditions for export potential development of the maritime complex. Molodij vchenij. Specіal'nij vipusk – Young scientist, 12 (27), 69-72 [in English]. 10. Butіn, A. & Krіnіcin O. Analіz Zakonu Ukraїni «Pro zabezpechennya masshtabnoї eksportnoї ekspansії ukraїns'kih virobnikіv shlyahom strahuvannya, garantuvannya ta zdeshevlennya kredituvannya eksportu» [Analysis of the Ukraines Law «On ensuring a large-scale expansion of exports of goods (works, services) of Ukrainian origin by insurance, guaranteeing and cheaper export credit»]. Іnstitut ekonomіchnih doslіdzhen' ta polіtichnih konsul'tacіj – Institute for Economic Research and Policy Consulting. Retrived from http://www.ier.com.ua [in Ukrainian]. 11. V Ukraini za 250 mln. hrn. ziavytsia eksportno-kredytne ahentstvo [In Ukraine for 250 million UAH. an export-credit agency will appear]. Retrived from https://minfin.com.ua/ua/2017/09/25/30132607 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 126
Завантажень PDF: 196
Опубліковано
2017-12-30