Роль іноземного капіталу в розвитку зернових перевантажувальних комплексів портової галузі України


  • Л. В. Ширяєва Одеський національний морський університет
  • І. В. Ліннікова Одеський національний морський університет
Ключові слова: морські порти, перевалка хлібних вантажів, зернові термінали, іноземні інвестиції, сумісні підприємства

Анотація

У статті розглянуто важливість іноземного інвестування в розвиток зернових перевантажувальних комплексів в портах України, проаналізовано основні інвестиційні проекти будівництва зернових терміналів, в реалізацію яких залучений іноземний капітал, виявлено переваги даного капіталу в функціонуванні підприємств морегосподарського комплексу на прикладі реалізації проекту будівництва зернового терміналу «М.В. Карго».

Посилання

1. Борщевський В.В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку / В.В. Борщевский // Фінанси України. – 2003. – № 10. – С. 113-118. 2. Свідрак О.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор зростання валового внутрішнього продукту країни та активізації економічного розвитку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. научн. трудов. – 2014. – № 2. – С. 263-266.
3. Вірбулевська О.В. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на діяльність українських підприємств / О.В. Вірбулевська, О.А. Малик. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rusnauka.com/13_ EISN_2013/Economics/2_ 137014.doc. htm. 4. United States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fas.usda.gov. 5. Рыженкова Н.В. Итоги работы морских торговых портов Украины за январь-ноябрь 2016 года / Н.В. Рыженкова // Порты Украины. – 2017. – № 170. – С. 68-73. 6. Ильницкий К.А. Терминальный бум продолжается / К.А. Ильницкий // Порты Украины. – 2015. – № 152. – С. 26-32. 7. Ярощук О.В., Білоусова Н.К. Вузьке горлечко українських портів, або як не згноїти рекордні врожаї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// agropolit.com/spetsproekty/317-vuzke-gorlechkoukrayinskih-portiv-abo-yak-ne-zgnoyiti-rekordni-vrojayi. 8. Матеріали конференції «I Міжнародна конференція «Гроші та порти 2017». – 26.10.2017, Одеса. 9. Офіційний сайт «М.В. Карго» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// mv-cargo.com.

References
1. Borshchevs'kyy, V.V. Inozemni investytsiyi yak chynnyk rehional'noho rozvytku [Foreign investments as a factor of regional development]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 10, 113-118 [in Ukraine]. 2. Svidrak, O.V. Pryami inozemni investytsiyi yak faktor zrostannya valovoho vnutrishn'oho produktu krayiny ta aktyvizatsiyi ekonomichnoho rozvytku [Foreign direct investment as a factor in the growth of the country's gross domestic product and intensification of economic development]. Problemi razvytyya vneshneekonomycheskykh svyazey y pryvlechenyya ynostrannikh ynvestytsyy: rehyonal'niy aspekt – Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect, 2, 263-266 [in Ukraine]. 3. Virbulevs'ka, O.V. & Malyk, O.A. Pryami inozemni investytsiyi ta yikh vplyv na diyal'nist' ukrayins'kykh pidpryyemstv [Direct investments in Ukraine and abroad on the disagreement of Ukrainian property]. Retrived from http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economscs/2_137014.doc.htm [in Ukraine]. 4. United States Department of Agriculture. Foreign Agriculture Service. Retrived from http://www.fas.usda.gov [in English]. 5. Ryzhenkova, N.V. Itogi raboty morskikh torgovykh portov Ukrainy za yanvar-noyabr 2016 goda [Results of the operation of Ukraine's sea trade ports for January-November 2016]. Porty Ukrainy – Ukraine ports, 170, 68-73 [in Rissian]. 6. Ilnitskiy, K.A. Terminalnyy bum prodolzhayetsya [The terminal boom continues]. Porty Ukrainy – Ukraine ports, 152, 26-32 [in Rissian].
7. Yaroshchuk, O.V. & Bilousova, N.K. Vuz'ke horlechko ukrayins'kykh portiv, abo yak ne z·hnoyity rekordni vrozhayi [Narrow throat of Ukrainian ports, or how to rotate record harvests]. Retrived from https://agropolit.com/ spetsproekty/317-vuzke-gorlechko-ukrayinskih-portiv-abo-yak-ne-zgnoyitirekordni-vrojayi [in Ukraine]. 8. Materialy konferentsiyi «I Mizhnarodna konferentsiya «Hroshi ta porty 2017». – 26.10.2017, Odesa [in Ukraine]. 9. Ofitsiynyy sayt «M.V. Karho» [Official web site «M.V. Cargo»] Retrived from http://mv-cargo.com/ [in Ukraine].

Переглядів анотації: 89
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2017-12-30