Алгоритм реалізації кластерної концепції в Одеському регіоні


  • N. Grebennik Одеський національний морський університет
  • YU. Navrozova Одеський національний морський університет
  • V. Bondarenko Одеський національний морський університет
Ключові слова: туризм, туристичний кластер, Одеський регіон, туристичні ресурси

Анотація

В статті запропонований алгоритм створення туристичного кластера та виконана його апробація для визначення пріоритетних видів туризму та перспектив формування туристичного кластера в Одеському регіоні.

Посилання

1. Travel & tourism economic impact 2017 Ukraine / Rochelle Turner. – London, 2016. – 24 p. 2. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/ 168-2017- %D1%80. 3. Програма розвитку туризму та курортів в Одеській області на 20172020 роки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive. google.com/file/d/0B-RJ984m4n5HMGpRbG9UR3p4ZWc/view. 4. Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки. − [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/ 79914/. 5. Семенов В.Ф. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону // Регіональна економіка / В.Ф. Семенов, В.М. Мозгальова, І.В. Давиденко. – 2006. – № 3. – С. 78-89. 6. Гонтаржевская Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.05.01 /Л.І. Гонтаржевская. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disser.com.ua/contents/ 34711.html.
7. Колесник О.О. Кластерна модель розвитку туризму в Україні / О.О. Колесник // Економіка. Управління. Інновації. – 2009. – № 1. – С. 22-25. 8. Наврозова Ю.О. Свот-аналіз передумов створення Туристичного кластеру в Одеському регіоні / Ю.О. Наврозова, В. Кацюк // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 4(57). – Одеса: ОНМУ, 2016. – С. 57-72. 9. Михайлюк О. Туристичні кластери в оздоровчому туризмі Одеської області / О. Михайлюк. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ Туристичні кластери в оздоровчому туризмі Одеської області.pdf. 10. Давиденко І.В. Сучасний стан реалізації круїзного потенціалу міста Одеси / І.В. Давиденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 14. − Ч. 1. – С. 79-83. 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 12. Гребенник Н.Г. Напрямки розвитку морського туризму в Одеському регіоні в межах морського кластеру / Н.Г. Гребенник, Г.С. Петіна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 2(47). – Одеса: ОНМУ, 2014. – С. 186-199. 13. Формирование кластеров в Одесском регионе. − [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ucluster.org/blog/2010/10/formirovanie-klasterov-v-odesskomregione. 14. Ковальва Ю.М. Практичні приклади функціонування кластерів у світі / Ю.М. Ковальва, Н.В. Алишева // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3 (2). − Т.1. – С. 92-100. 15. Кластери в економіці України: Монографія / За наук. ред. докт. екон. наук., проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мель- ник А.А., 2014. – 1085 с. 16. Iordache C. Clusters-tourism activity increase competitiveness support / C. Iordache, I. Ciochină, M. Asandei // Theoretical and Applied Economics Volume XVII. − 2010. − № 5(546). − Р. 99-112. 17. Capone F. Tourist Clusters, Destinations and Competitiveness: Theoretical issues and empirical evidences (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy) / F. Capone. – New York: Routledge, 2016. – 185 p. 18. Швец И.Ю. Критерии оценки эффективности деятельности туристского кластера / И.Ю. Швец // Механізм регулювання економіки. − 2005. – № 4. – С. 275-279. 19. Іванченко Г.В. Оцінка очікуваної ефективності кластера як основа для прийняття рішень щодо кластероутворення / Г.В. Іванченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 6. − Ч. 1. – Ужгород, 2016. – С. 136-139.
References
1. Turner, R. (2016) Travel & tourism economic impact 2017 Ukraine, 24 [in English]. 2. Stratehiia rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku [The strategy of tourism development for those resorts for the period up to 2026]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 168-2017- %D1%80 [in Ukraine]. 3. Prohrama rozvytku turyzmu ta kurortiv v Odeskii oblasti na 2017-2020 roky [The program for the development of tourism and resorts in the Odessa region for 2017-2020.]. Retrieved from https://drive. google.com/file/d/0BRJ984m4n5HMGpRbG9UR3p4ZWc/view [in Ukraine]. 4. Prohrama rozvytku turyzmu v m. Odesi na 2016-2020 roky [The program for the development of tourism in Odessa for 2016-2020.]. Retrieved from http://omr.gov.ua/ru/acts/council/ 79914/ [in Ukraine]. 5. Semenov V.F., Mozghalova V.M. & Davydenko I.V. Rehionalnyi rekreatsiinyi klaster u konteksti strukturnoi perebudovy ekonomiky rehionu [Regional recreational cluster in the context of structural reorganization of the region's economy]. Rehionalna ekonomika – Regional economic 3, 78-89 [in Ukraine]. 6. Hontarzhevskaia, L.I. (2006). Zovnishnoekonomichna diialnist turystychnykh pidpryiemstv Ukrainy [Foreign economic activity of tourist enterprises of Ukraine]. Extendet abstract of candidate’s thesis. Retrieved from http://www.disser.com.ua/contents/ 34711.html [in Ukraine]. 7. Kolesnyk, O.O. Klasterna model rozvytku turyzmu v Ukraini [Cluster model of tourism development in Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economy. Management. Innovations, 1, 22-25 [in Ukraine]. 8. Navrozova, Yu.O. & Katsiuk V. Svot-analiz peredumov stvorennia Turystychnoho klasteru v Odeskomu rehioni [SWOT-analysis of premise of an tourism cluster creation in odessa region]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of administration and economic management methods on transport, 4(57), 57-72 [in Ukraine]. 9. Mykhailiuk, O. Turystychni klastery v ozdorovchomu turyzmi Odeskoi oblasti [Tourist clusters in the health tourism of the Odessa region]. Retrieved from http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ Turystychni klastery v ozdorovchomu turyzmi Odeskoi oblasti.pdf [in Ukraine]. 10. Davydenko, I.V. Suchasnyi stan realizatsii kruiznoho potentsialu mista Odesy [The current state of realization of the cruise potential of the Odessa city]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» − Uzhorod national university herald. Series International economic relations and world economy, 14, 79-83 [in Ukraine]. 11. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukraine].
12. Hrebennyk, N.H. & Petina, H.S. Napriamky rozvytku morskoho turyzmu v Odeskomu rehioni v mezhakh morskoho klasteru [Directions of development of sea tourism in the Odessa region within the marine cluster]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of administration and economic management methods on transport, 2(47), 186-199[in Ukraine]. 13. Sokolenko, S. Formirovanie klasterov v Odesskom regione [Formation of clusters in the Odessa region] Retrieved from http://ucluster.org/blog/ 2010/10/formirovanie-klasterov-v-odesskom-regione [in Rissian]. 14. Kovalva, Yu. M. & Alysheva N.V. Praktychni pryklady funktsionuvannia klasteriv u sviti [Practical examples of the functioning of clusters in the world] Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 3 (2), T.1, 92-100 [in Ukraine]. 15. Voinarenko, M.P. (2014). Klastery v ekonomitsi Ukrainy [Clusters in the economy of Ukraine]. Khmelnytskyi: Khnu, FOP Melnyk A.A., 1085 [in Ukraine]. 16. Iordache, C., Ciochină I. & Asandei M. Clusters – tourism activity increase competitiveness support. Theoretical and Applied Economics Volume XVII, № 5(546), 99-112 [in English]. 17. Capone, F. (2016) Tourist Clusters, Destinations and Competitiveness: Theoretical issues and empirical evidences (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). New York: Routledge, 185 [in English]. 18. Shvets, I.Yu. Kriterii otsenki effektivnosti deyatelnosti turistskogo klastera [Criteria for assessing the effectiveness of the tourist cluster]. Mehanizm regulyuvannya ekonomiki – Mechanism of Economic Regulation, 4, 275-279. [in Russian]. 19. Ivanchenko, H. V. Otsinka ochikuvanoi efektyvnosti klastera yak osnova dlia pryiniattia rishen shchodo klasteroutvorennia [Estimating the expected effectiveness of the cluster as the basis for making decisions on clustering]. Uzhorod national university herald. Series International economic relations and world economy, 6, chastyna 1, 136-139 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 221
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2017-12-30