Диференціація умов збалансованості розвитку ринку морської торгівлі


  • N.N. Primacheva Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна
Ключові слова: ринок морської торгівлі, збалансованість, ефективність розвитку, провізна здатність, вантажопотоки

Анотація

Нерівномірна динамічність формування параметрів ринку морської торгівлі зумовлює закономірності і принципи розвитку судноплавних компаній. Тому зберігає актуальність дослідження умов позиціонування судноплавних компаній в ринку морської торгівлі. У зв'язку з цим увага концентрується на особливостях прояву безлічі умов формування збалансованості вантажопотоків і провізної здатності флоту. Окремо проявляються фактори асиметрії участі судно-плавних компаній окремих морських держав у забезпеченні транспортної стійко-сті міжнародного поділу праці. Саме останній вид дисбалансу ринку морської торгівлі і зумовлює транспортну безпеку зовнішньоекономічних відносин таких держав, які не здатні реалізувати активну морську транспортну політику.

Посилання

1. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UN, 2016. – 118 p.
2. Самуэльсон П.А. Экономика / П.А. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус; пер. с англ. О. Л. Пелявского. – М.: И.Д. Вильямс, 2007. – 1360 с.
3. Сломан Дж. Экономикс / Дж. Сломан; пер. с англ. / Под ред. C.В. Лукина. – СПб.: Питер, 2005. – 832 с.
4. The Handbook of Maritime Economics and Business / It is edited by Prof. Costas Grammenos. – City University Cass Business School, London: Lloyd`s of London Press, 2002. – 930 p.
5. Липинська О.А. Становлення та розвиток транзитного потенціалу України / О. А. Липинська. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 396 с.
6. Шевченко М. Танкерные перевозки: сектор газа / М. Шевченко // Порты Украины. − № 9, 2017. – С. 42-46.
7. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов /А. Дамодаран: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с.
8. Харилло К.Х. Стратегическая логика: Логическая основа решения стратегических проблем бизнеса / К.Х. Харилло; пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 304 с.
9. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Д. Джоббер; пер. с англ./ Под ред. В.М. Неумоина. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

1. Review of Maritime Transport (2017), 148 [in English].
2. Samuel'son, P. A. & Nordkhaus V.D. (2007) Ekonomika [Economic]. M.: I.D. Vilyams [in Russian].
3. Sloman, Dzh. (2005). Ekonomiks [Economics]. SPb.: Piter [in Russian].
4. The Handbook of Maritime Economics and Business / It is edited by Prof. Costas Grammenos (2002). London: Lloyd`s of London Press [in English].
5. Lipins'ka, O. A. (2012). Stanovlennya ta rozvitok tranzitnogo potentsíalu Ukraí̈ni / O. A. Lipins'ka [Formation and development of transit potential of Ukraine]. Odesa: IPREED NAN Ukrayiny`[in Ukraine].
6. Shevchenko, M. (2017) Tankernyye perevozki: sektor gaza [Tanker carriage: gas sector]. Porty Ukrainy – ports of Ukraine, № 9, 42 -46 [in Russian].
7. Damodaran, A. (2004). Investitsionnaya otsenka. Instrumenty i tekhnika otsenki lyubykh aktivov [Investment valuation. Tools and techniques for valuing any assets]. M.: Alpina Biznes Buks [in Russian].
8. Kharillo, K. KH. (2005). Strategicheskaya logika: Logicheskaya osnova resheniya strategicheskikh problem biznesa [Strategic Logic: A Logical Framework for Solving Strategic Business Problems]. Dnepropetrovsk: Balans Biznes Buks [in Russian]. 9. Dzhobber, D. (2000). Printsipy i praktika marketinga [Principles and practice of marketing]. M.: Izdatelskiy dom «Vilyams» [in Russian].

Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2018-07-28