Проблеми прибережного судноплавства в системі сталого розвитку одеського регіону


  • I.A. Golubkova Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна
  • T.I. Levynska Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна
Ключові слова: прибережне судноплавство, «морські трамвайчики», безпека морських перевезень пасажирів, екологічна безпека

Анотація

В статті розглянуто проблеми і перспективи розвитку малого судноплавства в Одеському регіоні. Проводиться аналіз існуючого стану прибережних перевезень в Чорноморському регіоні та за кордоном, здійснюється оцінка використання туристичного потенціалу міста Одеса і Одеської області для здійснення перевезень суднами малотоннажного флоту. Систематизовані фактори, що перешкоджають швидкому розвитку морських пасажирських перевезень в регіоні. Пропонуються заходи, що сприятимуть створенню мережі морського транспортного та туристичного сполучення міста. Розглянуто переваги для міста і області.

Посилання

1. Нездойминов С.Г. Круизный рынок Черноморского региона Украины / С.Г. Нездойминов // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2013. – № 3 (161). – С. 25-30.
2. Зубарев Е.В. Условия развития рынка водных пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге / Е.В. Зубарев, М.М Федорова // Транспорт Российской Федерации. – Вып. 3 (63-64) 2016. – С.29-30.
3. Jolanta Sułek, Ludmiła Filina-Dawidowicz. Water-bus in the public transport. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 37(109), 2014, 37(109) pp. 82–88. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.../Sulek_Filina-Dawidowicz.pdf
4. Kondo A. Effects of introduction of a water-bus system and transport policies on road traffic and the environment in urban areas / A. Kondo, Y. Hirose // Transactions on the Built Environment. – Vol 33. − 1998. − WIT Press [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.witpress.com/ Secure/elibrary/papers/UT98/UT98012FU.pdf.
5. Дайджест стратегии устойчивого развития Одессы. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://omr.gov.ua/images/File/digest%20info.pdf
6. Аналіз стану безпеки руху, польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2015 рік. [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/%D0%90%D0%9D% D0%90%D0% 9B% D0%86%D0%97%20-%202015.pdf
7. Из истории одесского трамвайчика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://grey-croco.livejournal.com/429199.html
8. Официальный сайт Всемирного клуба одесситов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odessitua.com/news/63977-v-proshlom-goduodessu-posetili-dva-s-polovinoy-milliona-turistov.html.
9. Повестка дня на ХХI век. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/agenda21.pdf.
10. Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку Україна – 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

1. Nezdoyminov, S.G. (2013). Kruizniy rynok Chernjmorskogo regiona Ukraini [Cruise market of the Black Sea region of Ukraine]. Vesnik Grodzenskaga dzearzhaynaga universiteta imya Yanki Kupali – Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno, № 3 (161), 25-30 [in Russian].
2. Zubarev, Y.V. & Fedorova M.M. (2016). Usloviya razvitiya rynka vodnykh passazhirskikh perevozok v Sankt-Peterburge. Transport Rossiyskoy Federatsii – Transport of the Russian Federation, Vyp.3 (63–64), 29-30[in Russian].
3. Sułek, J. & Filina-Dawidowicz, L. (2014). Water-bus in the public transport. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 37 (109), 37 (109), 8288. Retrieved from https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/ bwmeta1.../ Sulek_Filina-Dawidowicz.pdf [in English].
4. Kondo, А. & Hirose Y. (1998). Effects of the introduction of a water-bus system and transport policies on road traffic and the environment in urban areas. Transactions on the Built Environment. Vol 33. Retrieved from: https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/UT98/UT98012FU.pdf [in English].
5. Daydzhest strategii ustoychivogo razvitiya Odessy (2010) [Digest of Sustainable Development Strategy of Odessa]. Retrieved from http://omr.gov.ua/ images/File/digest%20info.pdf [in Russian].
6. Analiz stanu bezpeky rukhu, polʹotiv, sudnoplavstva ta avariynosti na transporti v Ukrayini za 2015 rik [Analysis of the state of safety of traffic, flights, navigation and traffic accidents in Ukraine in 2015]. Retrieved from https://mtu.gov.ua/files/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D 0%97%20-%202015.pdf [in Ukraine]
7. Yz ystoryy odesskoho tramvaychyka (2009) [From the history of the Odessa tram]. Retrieved from https://grey-croco.livejournal.com/429199.html [in Russian].
8. Ofitsial'nyy sayt Vsemirnogo kluba odessitov [Official site of the World Club of Odessa]. Retrieved from: http://odessitua.com/news/63977-v-proshlomgodu-odessu-posetili-dva-s-polovinoy-milliona-turistov.html [in Russian].
9. Povestka dnya na ХХI vek [Agenda for the twenty-first century]. Retrieved from http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/ pdf/ agenda 21. pdf [in Russian].
10. Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12 sichnya 2015 roku № 5/2015 Pro Stratehiyu staloho rozvytku Ukrayina – 2020 (2015) [Decree of the President of Ukraine dated January 12, 2015 № 5/2015 "On the Strategy of Sustainable Development Ukraine 2020]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov. ua/ laws/show/5/2015 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 175
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2018-07-28