Прогноз попиту на стивідорні послуги в Україні


  • G.S. Makhurenko Одеський національний морський університет
  • Yu.YU. Kruk Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Ключові слова: світовий ринок, регіональний ринок, стивідорна компанія, прогнозування попиту на послуги

Анотація

Система міжнародних економічних зв'язків є важливою частиною світового ринку. В рамках світового ринку формуються регіональні сегменти, кожен з яких має свої особливості. Механізми функціонування регіонального ринку впливають на сферу послуг портових операторів, завдяки прагненню стивідорних компаній найбільш ефективно використовувати свої порівняльні переваги в забезпеченості факторами виробництва.

В основі діяльності портових операторів України лежить попит на послуги стивідорних компаній по перевалки вантажів. Для цього розглядається динаміка вантажопотоків через порти України, формуються факторні моделі прогнозування на послуги портових операторів та проводяться розрахунки за обсягами послуг.

Посилання

1. Глобализация мирового хозяйства [Текст]: Учебн. пособие / Под. ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. Осьмовой, д-ра экон. наук. Г.И. Глущенко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 389 с.
2. Качуровский Е.П. Современная мировая экономика / Е.П. Качуровский. – Минск: Белпринт, 2012. – 582 с.
3. Мировая экономика и международные экономические отношения. − Ч. 2. – Коллектив авторов / Под общ. ред. Т.В. Артеменко. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2015. – 160 с.
4. The UNCTAD Handbook of Statistics 2016. Режим доступа: http:// unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf.
5. Сакс Дж. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. / Дж. Сакс, Ф. Ларрен. – М.: Дело, 1996. – 848 с.
6. Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ. / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – М.: Вильямс, 2000. – 688 с.
7. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель: Пер. со шведск. / К. Эклунд. – М.: Экономика, 1991. – 349 с.
8. Показатели работы портов. – Режим доступа: http://www. uspa. gov. ua/ru/pokazateli-raboty
9. Закон Украины «О морских портах Украины» − 4 июля 2013. − № 406-VII.
10. Жихарєва В.В. Регулювання діяльності портових підприємств України / В.В. Жихарєва // Основні результати наукової діяльності Південного наукового центру: Зб. наук праць до 25-річчя ТАУ. – Одеса: ОНМУ, 2017. – С. 47-57.
11. Жихарева В.В. Предпринимательские риски предприятий портовой деятельности / В.В. Жихарева, Д.В. Куликов // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2016. – № 4 (57). – С. 5-18.
12. Махуренко Г.С. Экономическое регулирование деятельности портов / Г.С. Махуренко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 54. – Одеса: ОНМУ, 2016. – С.7-21.
13. Махуренко Г.С. Операционное регулирование деятельности портов / Г.С. Махуренко, А.Р. Магамадов, А.С. Макаров // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 3(56). – Одеса: ОНМУ, 2016. – С.7-24.
14. Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств морегоподарського комплексу України: Монографія / Авт. кол.: В.В. Жихарєва, Н.В. Дубовик, Ю.О. Наврозова. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 239 с.
15. Постан М.Я. Метод нахождения равновесного решения для портовых операторов в конкурентной среде типа олигополии / М.Я. Постан, И.В. Савельева // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – № 4/2 (18). – С. 58-63.
16. Постан М.Я. Разработка и анализ динамической модели оптимизации взаимодействия транспортных потоков на портовом терминале/ М.Я. Постан, Ю.Ю. Крук // Восточно-Европейский Журнал Передовых Технологий. – 2016. – № 1/3 (79). – С. 19-23. DOI: 10.15587/1729 – 4061.2016.61154
17. Кібік О.М. Проблеми розвитку конкурентного потенціалу економічної системи України / О.М. Кібік // Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції 22 травня, 2015 р. – Одеса. – 2015. – С. 33-35.
18. Рыженкова Н. Порты Украины наконец нарастили перевалку / Н. Рыженкова // Порты Украины. – 2018. – № 1. – С. 46-51.

1. Os'mova, M.N. & Glushchenko, G.I. (2014). Globalizatsiya mirovogo khozyaystva [Tekst] [Globalization of the world economy]: ucheb. Posobiye. M.:INFRA-M [in Russian].
2. Kachurovskiy, Ye.P. (2012). Sovremennaya mirovaya ekonomika [The modern world economy]. Minsk: Belprint [in Russian].
3. Artemenko, T.V. (2015). Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye ekonomicheskiye otnosheniya . CH. 2 [World economy and international economic relations. Part 2.]. Habarovsk : RITs HGAEP [in Russian].
4. The UNCTAD Handbook of Statistics 2016. Retrieved from http:// unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf. [in English].
5. Saks, DZH. D. & Larren, B. F. (1996). Makroekonomika. Global'nyy podkhod Macroeconomics. Global approach]. M.: «Delo» [in Russian].
6. Samuel'son, P.A. & Nordkhaus V.D. (2007) Ekonomika [Economic]. M.: I.D. Vilyams [in Russian].
7. Eklund, K. (1991). Effektivnaya ekonomika. Shvedskaya model [Efficient economy. The Swedish model]: Per. so shved. – M.: Ekonomika [in Russian] .
8. Pokazately raboty portov [Ports performance indicators]. – Rezhym dostupu: http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateli-raboty. [in Ukraine]
9. Zakon Ukrainy «O morskikh portakh Ukrainy» ot 4 iyulya 2013 N 406-VII. [The Law of Ukraine «On the Seaports of Ukraine» of July 4, 2013 N 406VII. Retrieved from http://www.uspa.gov.ua/ru/ zakonodatelstvo/ dejstvuyushchie-normativno-pravovye-akty/298-zakon-ukraini-o-morskikhpor-takh-ukraini.]. [in Ukraine]
10. Zhykharyeva, V.V. (2017). Rehulyuvannya diyalʹnosti portovykh pidpryyemstv Ukrayiny[Regulation of port enterprises of Ukraine]. Osnovni rezulʹtaty naukovoyi diyalʹnosti Pivdennoho naukovoho tsentru – The main results of the scientific activity of the Southern Scientific Center. – Odesa: ONMU, 47-57. [in Ukraine]
11. Zhykhareva, V.V. & Kulykov, D.V. Predprynymatelʹskye rysky predpryyatyy portovoy deyatelʹnosty[Entrepreneurial risks of port enterprises]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti – Development of administration and entrepreneurship methods on transport. Odesa: ONMU, № 4 (57), 5-18. [inRussian].
12. Makhurenko, H.S. (2016). Ékonomycheskoe rehulyrovanye deyatelʹnosty portov [Economic regulation of ports activity]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti – Development of administration and entrepreneurship methods on transport. Odesa: ONMU 1 (54), 7-21. [inRussian].
13. Makhurenko, H.S., Mahamadov A.R. & Makarov A.S. (2016). Operatsyonnoe rehulyrovanye deyatelʹnosty portov [Operational regulation of ports activity]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti – Development of administration and entrepreneurship methods on transport. Odesa: ONMU, 3(56), 7-24. [in Russian].
14. Zhihareva, V.V., Dubovik N.V. & Navrozova Yu.O. (2016). Pidvyshchennya efektyvnosti diyalʹnosti ta konkurentospromozhnosti pidpryyemstv morehospodarsʹkoho kompleksu Ukrayiny [Increase of efficiency of activity and competitiveness of enterprises of the sea complex of Ukraine]. Odesa: KUPRIYeNKO SV [in Ukraine]
15. Postan, M.YA. & Savel'yeva, I.V. (2014). Metod nakhozhdeniya ravnovesnogo resheniya dlya portovikh operatorov v konkurentnoy srede tipa oligopolii [A method for finding an equilibrium solution for port operators in a competitive environment of the oligopoly type]. Tekhnologicheskiy audit i rezervy proizvodstva – Technological audit and production reserves, № 4/2 (18), 58-63. [in Russian].
16. Postan M.YA. & Kruk Yu.Yu. (2016). Razrabotka i analiz dinamicheskoy modeli optimizatsii vzaimodeystviya transportnykh potokov na portovom terminale [Development and analysis of a dynamic model for optimizing the interaction of transport flows at the port terminal]. Vostochno-Yevropeyskiy Zhurnal Peredovykh Tekhnologiy – East-European Journal of Advanced Technologies, № 1/3 (79), 19-23. DOI: 10.15587/1729 – 4061.2016.61154. [in Russian].
17. Kibik O.M. (2015). Problemy rozvytku konkurentnoho potentsialu ekonomichnoyi systemy Ukrayiny [Problems of Competitive Potential Development of the Economic System of Ukraine]. Rozvytok natsionalʹnykh ekonomik v konteksti heoekonomichnykh realiy ta liberalizatsiyi zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti – Development of national economies in the context of geoeconomic realities and liberalization of foreign economic activity, Odesa, 33-35. [in Ukraine]
18. Ryzhenkova N. (2018). Porty Ukrainy nakonets narastili perevalku [The ports of Ukraine finally increased the transshipment]. Porty Ukrainy – Ports of Ukraine, №1, 46-51. [in Russian].

Переглядів анотації: 119
Завантажень PDF: 275
Опубліковано
2018-05-30