Методика обґрунтування оптимальної структури буксирного флоту портів


Ключові слова: буксирне забезпечення, портовий буксир, оптимізація, методика, моделювання, системи масового обслуговування, проектний аналіз

Анотація

У статті розглянута актуальна задача підвищення ефективності надання послуг з буксирування транспортних суден в портах, а саме, вирішується проблема оновлення буксирного флоту. Для цього пропонується методика обґрунтування оптимальної структури буксирного забезпечення порту, в основу якої покладено методи теорії масового обслуговування та проектного аналізу. Для апробації запропонованої методики проведено відповідні різноманітні експериментальні розрахунки на прикладі порту Південний. Розглянуто 5 варіантів придбання буксирів, які відрізняються: формою фінансування (змішана, лізинг); терміном експлуатації буксирів (10, 15 років); частотою лізингових платежів (один раз на рік, два рази на рік). Кожен з варіантів був оцінений комплексно за показниками: NPV, DPP, IRR. Перевага надається варіанту проекту з кредитом, тому що у випадку з лізингом є певні недоліки: орендар не є власником предмета лізингу; на предмет лізингу може бути звернено стягнення за зобов'язаннями лізингової компанії; лізингові платежі обкладаються ПДВ. Сформульовано і розв'язано принципово нова оптимізаційна задача визначення необхідного складу буксирного флоту порту на базі системного та проектно-орієнтованого підходів.

Біографія автора

L.A. Pavlovska, Одеський національний морський університет

к.е.н., доцент кафедри

«Управління логістичними системами та проектами»

Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Посилання

1. Иванов А. Нужны буксиры нового поколения // Порты Украины. − № 3. − 2017. − С.43.
2. Ильницкий К. Буксирный рынок Украины: модернизация неизбежна // Порты Украины. − № 3. − 2017. − С.36-40.
3. Сайт Администрации морских портов Украины [Электронний ресурс]. URL: http://www.uspa.gov.ua/ru/perechen-buksirnykh-kompanij
4. Регістрова суден 2018. – Київ: Регістр судноплавства України, 2018. [Електронний ресурс].URL: http://shipregister.ua/pdf/reg-ships.pdf
5. Kibik O., Khaiminova Ju., Kotlubay V., Redina Ie. & Belous, E. (2018). Development potential of Ukrainian maritime enterprises. International Journal of Engineering & Technology, Vol.7, №4(3). URL: https://www. sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19917.
6. Hensen H. Tug use in port. A practical guide. – 2-nd edition. Port Rotterdam: Nautical Institute, 2003. − 192 p. 7. Tugs and Tows – A Practical Safety and Operational Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.shipownersclub.com/media/ 2015/ 08/PUBS-Loss-Prevention-Tug-and-Tow-Safety-and-Operational-Guide_ A5_ 0715.pdf
8. Алявдина Т.Ф. Разработка методики выбора оптимальных типов и количества буксиров для морского порта: дис. … канд. техн. наук 05.22.19. − Л.: ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова, 1984. − 239 с.
9. Бондаренко А.B., Некрасов В.А., Ястреба А.П. Методика выбора оптимального состава буксирного обеспечения порта [Текст] // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. − СПб.: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 2015. − Вып. 4 (32). − С.43-52.
10. Бондаренко А.B., Некрасов В.А., Ястреба А.П. Концепция выбора оптимального состава буксирного флота порта // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. − К.: КДАВТ, 2015. − № 2(23). −С. 7-14.
11. Воевудский Е.Н., Коневцева Н.А., Махуренко Г.С., Тарасова И.П. Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом [Учебник для студентов морских вузов]. М.: Транспорт, 1988. 384 с.
12. Damen products. URL: https://products.damen.com/en/ search?q= ice+class+tug
13. Лапкина И.А., Павловская Л.А., Болдырева Т.В., Шутенко Т.Н. Проектный анализ: теоретические основы оценки проектов на морском транспорте:Учебное пособие. − Одесса: Феникс, 2008. − 416 с.

REFERENCES
1. Ivanov, A. (2017). Nugny buksiry novogo pokoleniya [Need a new generation tug]. Porty Ukrainy – Ports of Ukraine, №3, 43 [in Russian].
2. Il’nickiy K. (2017) Buksirniy rynok Ukrainy: modernizaciya neizbegna [Ukrainian towing market: modernization is inevitable]. Porty Ukrainy – Ports of Ukraine, №3, 36-40 [in Russian].
3. Sait Administracii morskyh portov Ukrainy. Retrieved from http://www.uspa.gov.ua/ru/perechen-buksirnykh-kompanij
4. Registrova knyga suden 2018. (2018). – Kyiv: Registr sudnoplavstva Ukrainy Retrieved from http://shipregister.ua/pdf/reg-ships.pdf [in Ukraine]
5. Kibik O., Khaiminova Ju., Kotlubay V., Redina Ie. & Belous E. (2018). Development potential of Ukrainian maritime enterprises. International Journal of Engineering & Technology. Retrieved from https://www. sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19917 [in English].
6. Hensen H. (2003). Tug use in port. A practical guide. – 2-nd edition. Port Rotterdam: Nautical Institute, 192.
7. Tugs and Tows – A Practical Safety and Operational Retrieved from https://www.shipownersclub.com/media/2015/08/PUBS-Loss-PreventionTug-and-Tow-Safety-and-Operational-Guide_A5_0715.pdf.
8. Alyavdina T.F. (1984). Razrabotka metodiki vybora optimal’nyh tipov i kolichestva buksirov dlya morskogo porta [Development of methods for selecting the optimal types and number of tugs for the seaport]: dis. … kand. tehn. nauk 05.22.19. L.: LVIMU im. adm. S.O. Makarova, 239 [in Russian].
9. Bondarenko, A.V., Nekrasov, V.A. & Yastreba A.P. (2015). Metodika vybora optimal’nogo sostava buksirnogo obespecheniya porta [Method of choosing the optimal composition of the port tug support]. Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S.O. Makarova – Bulletin of the State University of Maritime and River Fleet named after Admiral S. O. Makarov, Vyp. 4 (32), 43–52 [in Russian].
10. Bondarenko, A.V., Nekrasov, V.A. & Yastreba, A.P. (2015). Koncepciya vybora optimal’nogo sostava buksirnogo flota porta [The concept of selecting the optimal composition of the port towing fleet]. Vodniy yransport – Water transport, №2(23), 7–14 [in Russian].
11. Voevudskiy E.N., Konevceva, N.A., Maxurenko, G.S. & Tarasova, I.P. (1988). Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli v upravlenii morskim transportom [Economic-mathematical methods and models in the management of maritime transport]. M.: Transport, 384 [in Russian].
12. Damen products Retrieved from https://products.damen.com/en/ search? q=ice+class+tug [in English].
13. Lapkina, I.O., Pavlpvskaya, L.A., Boldyreva, T.V. & Shutenko, T.N. (2008). Proektniy analiz: teoreticheskie osnovy ocenki proektov na morskom transporte [Project analysis: theoretical foundations for evaluating projects in maritime transport]. Odessa: Feniks, 416 [in Russian].

Переглядів анотації: 147
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2019-06-01