Виявлення ролі людського фактора в аварійності морського транспорту


  • Ul. Gylka Дунайський інститут національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна https://orcid.org/0000-0003-1078-8623
Ключові слова: аварійність морського транспорту, вплив людського фактору, причини помилок персоналу

Анотація

Статистика морського страхування засвідчила, що людський фактор спричинив близько 60 % аварій в усьому світі. На основі огляду літератури, де розглядається «людський фактор», встановлено, що не подається однозначного і загальноприйнятого розуміння цього терміну, тому він вільно трактується в різних дослідженнях, що не дає змоги його конструктивного використання на практиці. Також не існує усталеного переліку конкретних проявів людського фактору, що становить серйозну проблему при виробленні рекомен-дацій із запобігання аварійних ситуацій.
Проведення результативних досліджень потребує переходу від загальної категорії «людський фактор» до виявлення і вивчення його конкретних проявів у виникненні аварійних загроз. Найбільш повну інформацію можливо отримати із звітів, які готуються в Україні за результатами розслідування обставин морських аварій. Проведено аналіз причинно-наслідкового ланцюга передумов, що призводять до хибних дій персоналу. Розглянуті чинники, що обумовлюють виконання певних дій членами екіпажів: наявність теоретичних знань відповідно до нормативних вимог; володіння
практичними навичками вико-нання потрібних дій (професійна компетенція); ситуативний психофізіологічний стан; додат-кові обставини.
Доведено, що від сукупного впливу зазначених чинників залежить помилковість дій персоналу.
Зниження ризиків і ймовірності настання аварійних ситуацій можливо за умов індивідуальної теоретико-практичної підготовки на належному рівні, повної укомплектованості екіпажу згідно вимог, дотримання нормативів задіяння плавскладу 

Біографія автора

Ul. Gylka, Дунайський інститут національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна

к. е. н., старший викладач кафедри загальнонаукових дисциплін

Посилання

1. Allianz Global Corporate & Specialty. Press release June 4, 2019. URL: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/safety-shipping-review-2019.html (Last accessed 02.01.2020).
2. Количество морских происшествий растет с каждым годом // Seafarers journal: веб-сайт. URL: http://www.seafarersjournal.com/marine-news/kolichestvomorskih-proisshestvij-rastet-s-kazhdym-godom/ (дата обращения 01.02.2020).
3. Мaринов М.Л., Клименко В.Д. Врахування людського фактору в aвaрiйних ситуaцiях нa морi // Експлуатація морського транспорту. 2008. № 2. С. 25-29/
4. Human Element. International Maritime Organization: веб-сайт. URL: http:// www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/Default.aspx (Last accessed 28.08.2018).
5. Костылев И. Человеческий фактор морского флота. Морские вести России. 2003. № 23-24. С. 12-14.
6. Hetherington C., Flin R., Mearns K. Safety at Sea: Human Factors in Shipping. Journal of safety research. 2006. Vol. 37. Is. 4. P. 401–411. DOI: 10.1016 / j. jsr. 2006.04.007. URL: https://abdn.pure.elsevier.com/ en/publications/ safety-at-seahuman-factors-in-shipping (Last accessed 02.11.2017).
7. Мальцев А. Человеческий фактор и навигационная безопасность // Судоходство. 2005. № 1-2. С. 16-17.
8. Акимова О.В., Руйчева М.П. Анализ влияния человеческого фактора на безопасность мореплавания // Вісник Східноукраїнського національного універси-тету імені Володимира Даля. 2018. № 2 (243). С. 26-31.
9. Ермаков С. В. Превентивное регулирование человеческого фактора в морском судовождении. Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 2016. № 5(39). C. 39-50. DOI: 10.21821/2309-5180-2016-8-5-39-50.
10. Кацман Ф.М. Человеческий фактор в проблеме обеспечения безопасности судоходства. СПб.: СПГУВК, 2003. 150 с.
11. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды. Изд. 3-е. СПб.: Символ, 2014. 326 с.
12. Либерман А. Н. Техногенная безопасность: человеческий фактор. СПб.: Изд-во ВИС, 2006. 128 с.
13. Safety & Shipping Review 2019: веб-сайт. URL: https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=en&u=https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/ news/safety-shipping-review-2019.html&prev=search (Last accessed 10.01.2020).
14. ABS Annual Review 2015: веб-сайт. URL: http://ww2.eagle.org/en (Last accessed 12.10.2017).
15. 15 Years of Shipping Accidents: A review for WWF Southampton Solent University 1997-2011. 24 р. URL: http://awsassets.panda.org/downloads/ 15_years_of_ shipping_accidents_a_review_for_wwf_.pdf (Last accessed 02.11.2018).
16. Shipping safety – Human error comes in many forms. Allianz Global Corporate &Specialty: веб-сайт. URL: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expertrisk-articles/human-error-shipping-safety.html (Last accessed 13.10.2019).
17. Соколов В. Человеческий фактор – это не только экипаж // Порты Украины. 2015. № 02 (144). URL: ports.com.ua. (дата обращения 02.11.2017).
18. Rodriguez J.L., Portela R.M., Carrera P.V. Legal gaps relating to labour safety and health in the maritime transport sector in Spain. Int. Marit. Health. 2011. Vol. 62, № 2. P. 91-97.
19. Каменєв О. Ю. Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2013. Вип. 2. С. 7-16.
20. Павлова С. В., Благая Л. В. Аналіз людського фактора під час керування сучасним повітряним кораблем // Вісник Національного авіаційного університету. 2012. № 4. С. 20-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_2012_4 (дата звер-нення 15.10.2017).
21. EMSA. Annual overview of marine casualties and incidents 2015: веб-сайт. URL: http://www.emsa.europa.eu (Last accessed 22.10.2016).
22. Клименко В.Д. Разработка методов количественного учета влияния человеческого фактора на безопасность судна: дис. ... кан. екон. наук: 05.22.19. / Госуд. мор. акад. им. адм. С.О. Макарова. Санкт-Петербург, 2003. 161 с.
23. Стадниченко С.М. Человеческий фактор на море: учеб. метод. пособие. Одесса: Астропринт, 2003. 192 с.
24. Малинівська Л.І. Структура впливу параметрів людського фактору на управління безпекою у НС // Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах: матеріали Всеукр. наук.-практ. семін. з міжнар. участю, 5-9 лют. 2014 р. Євпаторія. С. 123-128.
25. Заблоцький В. Морські катастрофи // Тиждень. 2019. URL: https://tyzhden.ua/World/229599 (дата звернення 10.02.2020).
26. Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами: затв. наказом Міністерства транспорту і зв'язку України від 29 трав. 2006 р. №516. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/
show/z0959-06 (дата звернення 13.10.2017).
27. Горбаха М., Коськовецький В., Міков Д., Сулицька І., Саламатнікова Д., Тищенко О. Аналіз стану безпеки руху, польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2014 // Департамент безпеки на
транспорті Міністерства інфраструктури України. URL:https://mtu.gov.ua/files/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%20%D0%B7%D0%B0%20201
4%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf (дата звернення 19.02.2020).
28. Аналіз стану безпеки мореплавства, екологічної безпеки та функціонування системи менеджменту якості в ДП «АМПУ» за 2018 рік. URL: http://yuz-uspa.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/Analiz-stanu-BM-za-2018-rik.pdf (дата звернення 19.02.2020).

Переглядів анотації: 568
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2020-03-26