Особливості бізнес-процесів у туристичних компаніях


  • О. Pustovit Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-5405-5558
  • Ye. Pustovit Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-3291-2904
Ключові слова: бізнес-процес, сутність, властивості бізнес-процесів, туристична компанія, туристичний продукт.

Анотація

У статті здійснено теоретичне осмислення особливостей формування та розвитку бізнес-процесів у туристичних компаніях у сучасних умовах. Особливу увагу приділено обґрунтуванню сутності поняття «бізнес-процес» як сукупності послідовних дій економічного, комерційного, бір-жового та підприємницького характеру, які зорієн-товані на отримання прибутку.
У роботі надана загальна характеристика бізнес-процесу туристичного підприємства як взаємозалежна сукупність специфічних операцій, які трансформують вхідні ресурси у туристичну пропозицію для задоволення туристичного попиту потенційних клієнтів.
Проаналізувавши широкий перелік загальних властивостей бізнес-процесу та ґрунтуючись на зазначених особливостях туристичної галузі, відокремлені основні сутнісні властивості бізнеспроцесу туристичної компанії, що характеризують її як набір взаємопов’язаних операцій, серед яких організаційність, взаємозалежність, безперервність, паралельність, дискретність.
Сформований перелік бізнес-процесів, притаманних туристичному підприємству, що відображають його особливості і вирізняють із сукупності підприємств інших сфер.
Орієнтація на особливості бізнеспроцесів у туризмі в подальшому дозволить розробляти дієві механізми управління інтегрованими утвореннями на основі теоретичного та методологічного базису концепції розвитку суб’єктів господарювання.

Біографії авторів

О. Pustovit, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

ст. викладач кафедри «Підприємництво та туризм»

Ye. Pustovit, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Посилання

1. Виноградова О.В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія: дис. д-ра екон. наук: 08.06.01. Донецьк, 2006. 435 с.
2. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. М.: Стандарты и качество, 2003. 272 с.
3. Горлачук В.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 344 с.
4. Ericsson Quality Institute. Business Process Management. Ericsson, Gothenburg Sweden, 1993. 170 р.
5. Хаммер М. Реінжинірінг корпорации: Манифест революции в бизнесе. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 287 с.
6. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. М.: Альпина Паблишер, 2012. 419 с.
7. Хаммер М. Реінжинірінг корпорации: Манифест революции в бизнесе. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 287 с.
8. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб.: АЗБУКА БМикро, 2002. 314 с.
9. Масалович А. Повышение конкурентоспособности предприятий с помощью средств оперативно-стратегического управления. URL: http://www.marketing.spb. ru/ conf/2002-12-ram/rozn_6.htm
10. Зиндер Е.З. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг // Системы управления базами данных, 1996. № 1. С. 55-67.
11. Porter M. Competive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance. URL: https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20 chapter% 201.pdf
12. Мельниченко С.В. Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія. К.: КНТЕУ, 2015. 264 с.
13. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационные технологии. URL: http://refdb.ru/look/2076913.html
14. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессний подход к управлени. Моделирование бизнес-процесов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 с.
15. Гончар О.І. Мотиваційні засади розвитку конкурентного потенціалу підприємств туристичної сфери // Вісник Хмельницького університету. Х., 2010. № 3. С. 25-28.
16. Есипова Е.А. Концепция реинжиниринга бизнес-процессов в управлении туристическим предприятием // Современный научный вестник: Серия «Экономические науки», 2011. № 12(108). С. 13-22.
17. Сагалакова Н.О. Побудова мережі бізнес-процесів туристичного підприємства. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/3/28.pdf
18. Тофанюк. А. Бізнес-планування в туризмі: тенденції в сучасних умовах. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/tofanjuk.htm
19. Батьковець Н.О., Кордек Е.І., Стецюк Л.Р. Віртуалізація бізнес-процесів через впровадження сучасних інформаційних технологій в туризмі. URL: http:// tourlib.net/statti_ukr/batkovec2.htm

Переглядів анотації: 182
Завантажень PDF: 783
Опубліковано
2020-03-26