Вартісна оцінка претензії щодо недостачі або пошкодження вантажу


  • O.I. Lapkin Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-2638-8272
Ключові слова: морське перевезення, вантаж, ушкодження, претензія, судновласник.

Анотація

Право на пред'явлення претензії у разі недостачі або ушкодження вантажу, відповідно до КТМ України, має одержувач або позивач за умови надання коносамента. Розрахунок претензії у вартісному виразі базується на принципах, які відбиті в Конвенції ООН про перевезення вантажів морем (1978 р.). Ця Конвенція є обов'язковою до застосування усіма учасниками договору морського перевезення
вантажів і визначає порядок, в якому повинне виконуватися доведення при пред'явленні претензії по вантажу.
Фактичний розмір втрати або ушкодження в грошовому вираженні ґрунтований на принципі повної реституції, який полягає в тому, що позивач має бути повернений в те ж положення, в якому він знаходився до того, як був причинний збиток товару. Фактичний розмір втрати або ушкодження може бути оцінений за компромісною або ринковою вартістю вантажу.
Пояснений порядок розрахунку, в якому використовуються поправочні коефіцієнти: прибутковості, адміністративних витрат, знижка на природний спад вантажу. Запропонований алгоритм розрахунку, що включає два етапи. На першому етапі розраховуються кількісні характеристики: кількість вантажу з урахуванням його природного спаду, кількість повністю зіпсованого і частково зіпсованого вантажу, приведена кількість зіпсованого вантажу з урахуванням його часткового псування. На другому етапі виконується розрахунок вартісних характеристик. При цьому можливі два варіанти.
Перший варіант припускає розрахунок, виходячи з принципу визначення компромісної вартості,
другій, − відбиває принцип визначення ринкової вартості вантажу. Розрахунок претензії в грошовому вираженні виконується по запропонованих формулах.

Біографія автора

O.I. Lapkin, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

д.т.н., доцент, професор кафедри Експлуатації флоту і технології морських перевезень

Посилання

1. Кодекс торговельного мореплавства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 22.03.2020).
2. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила) (Брюссель, 25 августа 1924 г.) (с изменениями от 23 февраля 1968 г.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_221 (дата звернення 20.03.2020).
3. Eric Sullivan. The Marine Encyclopedic Dictionary / Third edition. London: Lloyd’s of London Press Ltd. 1992. 497 p.
4. Bes’ Chartering and Shipping Terms. Eleventh edition by Norman J. Lopez. London: Baker&Howard Ltd, 1992. 641 p.
5. Тетлей В. Претензии и иски при перевозке грузов морем. М.: Транспорт, 1983. 351 с.
6. Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: Академічний курс. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 536 с.
7. Красільнікова О.С. Формування інституту страхування відповідальності судновласника / О.С. Красільнікова // Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 24. С. 299-303. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ apdp_2005_24_45 (дата звернення 02.04.2020).
8. Воробьев А.А. Ответственность судовладельца, возникающая из международной перевозки грузов морем. Авторeф. дисс. на соиск уч. ст. канд. юр. наук. М.: Институт международного права и экономики
им. А.С. Грибоедова. 2005. 25 с. URL: https://www.dissercat.com/content/
otvetstvennost-sudovladeltsa-voznikayushchaya-iz-mezhdunarodnoi-perevozkigruzov-morem/read (дата звернення 02.04.2020).
9. Транспортне право України: підручник / [М.Л. Шелухін, О.І. Антонюк, В.О. Вишнивецька та ін.]; за ред. М.Л. Шелухіна. К.: Ін Юре, 2008. 893 с.
10. Косовская В.А. Морская перевозка груза как частноправовой институт. СПб.: Litres, 2017. 257 c.
11. Адамчук Н.Г. Теория и практика страхования. М.: Анкил, 2003. 704 с.
12. Ефимов С.Л. Морское страхование. Теория и практика. М.: РосКонсульт, 2001. 448 с.
13. Морское страхование в Украине / Под ред. В.Ю. Крук. Одесса: Лойстар, 2001. 276 с.
14. Лапкин А.И. Особенности страхования ответственности судовладельцев при различных формах судоходства. / Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць. Вип. 8. К.: НАУ, 2002. С.103-107.
15. Брагінський М.І., Вітрянський В.В. Договорне право. Договори про перевезення, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006. URL: http://yport.inf.ua/pretenzii-iskivyitekayuschie-perevozki.html (дата звернення 20.03.2020).
16. Кокин А.С. Международная морская перевозка: право и практика. М.: Волтере Клувер, 2007. 562 с.
17. Лапкін О.І. Нарахування претензій щодо пошкодження вантажу відповідно до Гаазькo-Вісбійських правил / II Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри СЕУ и ТЕ Одеського національного морського університету MPP&O-2020, квітень 2020. URL: https://drive.
google.com/file/d/11q031smF5EwVpaY5WjrC5JFoQnGHtsFl/view (дата звернення 20.03.2020).

Переглядів анотації: 99
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2020-06-02