Економіко-математичне моделювання прогнозів використання рекреаційних ресурсів


  • I. Savelieva Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-6492-2130
  • A. Ivanov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7691-3012
Ключові слова: економіко-математичне моделювання, економіко-математичне прогнозування, рекреаційний ресурс, рекреаційна територія, рекреаційне господарство, ненульова оцінка

Анотація

У статті досліджено питання оптимізації використання рекреаційних ресурсів шляхом застосування економіко-математичного моделювання. Основою для розрахунку ненульових оцінок на всі використовувані рекреаційні ресурси в процесі виробництва послуг на регіональному рівні може виступати деталізована і розширена регіональна матрична модель виробництва і споживання послуг.
Можливість розрахунку ненульових оцінок на всі види рекреаційних ресурсів дозволить розширити змістовну сторону надання послуг у рекреаційному комплексі, а також ефективно підійти до формування і реалізації ринковоресурсної концепції цінності всіх ресурсів, які використовуються, чи можуть бути використанні у господарські діяльності. Грошовий вираз цінності кожного з витрачених ресурсів на виробництво рекреаційних послуг є похідною величиною, яка залежить від рівня ринкових цін на послуги, а також повних витрат усіх видів рекреаційних ресурсів, що беруть участь у виробництві послуг. Саме тому запропоновано розрахунок ненульових оцінок на всі види рекреаційних ресурсів. Доведено, що використання ненульових оцінок на ресурси є перспективним для дослідження проблем відтворення і раціонального використання рекреаційних ресурсів при обґрунтуванні програм соціально-економічного розвитку територій.

Біографії авторів

I. Savelieva, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

д. е. н., професор кафедри «Підприємництво і туризм»

A. Ivanov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к. е. н., доцент кафедри «Підприємництво і туризм»

Посилання

1. Канторович Л.В. О полупорядочных линейных пространствах и их применениях в теории линейных операций // Докл. АН СССР. 1935. Т. 4. № 1, 2. С. 11-14.
2. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. 662 с.
3. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. М.: Финансы и статистика, 2003. 228 с.
4. Королёва Н.В. Имитационное моделирование направлений развития туризма в рекреационных зонах региона (на материалах Республики Адыгея). Майкоп, 2007. 164 с.
5. Куніцин С.В. Моделювання процесів розвитку підприємств туристичнорекреаційної сфери // Проблеми економіки. 2012. №3. C. 130-136.
6. Третьяк В.П. Кластеры предприятий. Иркутск: Издательство Байкальского гос. ун-та экономики и права, 2006. 219 с.
7. Гончаренко Я.Є. Обґрунтування концепції моделювання розвитку регіонального туристсько-рекреаційного комплексу. URL: http://dspace.oneu.edu.ua
8. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: Колективна монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. 283 с. Doi 10.31375/978-966-7716-86-8. URL: http://www.osmu.odessa.ua/ua/booksonmu/2394-books-org-mod-proc-devel-ho-re-ca.html
9. Горлачук В.В., Вюн В.Г., Сохнич А.Я. Управління земельними ресурсами: навчальний посібник; За ред. В.Г. В'юна. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. 316 с.
10. Горлачук В.В., Клименко О.В. Управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад у контексті децентралізації. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2980&i=8
11. Іванов А.М. Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування: монографія. Миколаїв: В-во «Дизайн та Поліграфія», 2012. 248 с.
12. Іванов А.М. Управління рекреаційними територіями (на прикладі НПП Бузький Гард) // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2010. Вип. I (41). Економічні науки. С. 222-229.
13. Іванов А.М. Ціноутворення рекреаційно-оздоровчого землекористування // Економіка та управління. 2011. № 5. С. 11-118.
14. Іванов А.М. Проблеми управління рекреаційно-оздоровчою сферою діяльності в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: Науково-економічний журнал. 2011. № 3 (15). С. 102-106.
15. Nezdoyminov, S., Bedradina, G., Ivanov, A. Digital Technology in the Management of Quality Service in Tourism Business / Sergii Nezdoyminov, Ganna Bedradina, Andrii Ivanov «International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)», ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-9 Issue-1, October 2019, Page No.1865-1869 DOI: 10.35940/ijeat.A1001.109119

Переглядів анотації: 155
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2020-06-02