Бізнес-процеси крюїнгової компанії: сутність, класифікація і структура


  • А. Tereshchenko Одеський національний морський університет
  • Yu. Navrozova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-6106-2825
Ключові слова: бізнес-процес, крюїнгова компанія, відповідальність, результативність, найм моряків.

Анотація

Висока конкуренція, дисбаланс на світовому ринку моряків вимушує крюїнгові компанії удосконалювати методи, інструменти та технології в своїй діяльності. У такому контексті заслуговує більшої уваги процесно-орієнтований підхід управління. Метою дослідження є формулювання теоретичних аспектів сутності поняття «бізнес-процес крюїнгової компанії», класифікації бізнес-процесів та надання практичних рекомендацій щодо розподілу відповідальності за відповідні бізнес-процеси.
У результаті проведеного дослідження було визначено сутність бізнес-процесів крюїнгової компанії та запропоновано їх класифікацію. До основних бізнеспроцесів відносяться процеси поточної діяльності крюїнгової компанії, результатом чого є надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків за вимогами судновласників і Міжнародної конвенції ПДНВ: пошук та підбір кадрів, найм моряків, підготовка та оформлення передпосадочних документів, оформлення документів прапору, надання кандидата судновласнику, відправлення моряків на судна, комплектування екіпажу, оцінка кадрів.
За основними бізнес-процесами визначено відповідальних та запропоновано показники результативності процесу. Так, результативність бізнес-процесу «Найм персоналу» рекомендується визначати за показниками відсотка виконання замовлення принципала, витрат та часу замовлення принципала, кількості помилок, допущених при наймі моряків, рівня їх списання.
Автором наведено структуру одного з найважливіших бізнес-процесів – найму персоналу, що складається з декількох процесів, починаючи від реєстрації заявки від судновласника та завершуючи звітуванням про роботу моряка за контрактом та плануванням подальшої співпраці.

Біографії авторів

А. Tereshchenko, Одеський національний морський університет

магістр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Yu. Navrozova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Национальный морской рейтинг Украины: Работодатель года – 2015 // Порты Украины. URL: https://ports.com.ua/news/natsionalnyy-morskoy-reyting-ukrainyrabotodatel-goda-2015
2. Официальный сайт «Вестник крюинга». URL: https://ukrcrewing. com.ua/ agency/p1?a_country=231&a_city=10542&on_page=30
3. Национальный морской рейтинг Украины // Порты Украины. URL: http://rating.portsukraine.com/node/245
4. Денисенко Л.О., Шацька С.Є. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації // Ефективна економіка, № 11, 2012. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1558
5. Костіна О.М. Діагностика та управління бізнес-процесами в контексті антикризового управління підприємством // Економіка і суспільство. Випуск # 10 /2017. С. 287-297
6. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. М.:Экономика, 2001. 456 с.
7. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. з англ. К.: Основи, 1998. 262 с.
8. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Комплексная методология. М.:Финансы и статистика, 2004. 320 с.
9. Харрингтон Д., Эсселинг К.С., Нимвеген Х. Ван. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб: Азбука Бмикро, 2002. 328 с.
10. Davenport T.H. & Short J.E. The New Industrial Engineering: Information Technology and Busyness Process Redesign // Sloan Management Review, 1993. 274 p.
11. Deming W. E. Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. 373.
12. Капитанов В.П. Бизнес процессы в судоходной компании и процесс управления: Монография. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017. 120 с.
13. Онєшко С.В. Економічні основи управління експлуатаційними витратами портового оператора: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеса, 2015. 212 с.
14. Бундюк Р.А. Формування комплексної системи управління плавскладом судноплавної компанії: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича -Сагайдачного. К., 2013. 20 с.
15. Бундюк Р.А. Определение бизнес-процессов управления персоналом крюингового предприятия // Труды Одесского политехнического университета, 2009, вып. 1(31). С. 231-234
16. Костыря И.А. Генезис и современные тенденции развития крюинговых услуг для морского сегмента рынка труда: дис. … канд-та екон. наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2017. 157 с.
17. Пасюк Е.Д. Механизм повышения эффективности услуг, оказываемых круинговыми компаниями на морском рынке труда: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг), экономика труда». Санкт-Петербург, 2008.
18. Grebennyk Natalia, Navrozova Yuliia, Danchenko Oleksiy, Jakubek Peter. Methodical approaches to the management of the crewing company efficiency // Economic Annals-XXI. 2019, Vol. 177 Issue 5/6, P. 114-125.
19. Angelos A., Menelaou. Crew Management Administrative Processes and Information Technology Tools Aiming at Improving Productivity and Quality of Work – The Case of Marlow Navigation / Institute for Work Based Learning Middlesex University. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/17301563.pdf
20. Международный стандарт ISO 9011:2015. Системы менеджмента качества – Требования. 5-е изд. / Перевод А. Горбунова, 2015. 28 с.
21. Наврозова Ю.О., Свершок Л.О. Сутність якості крюїнгової послуги // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 2017. 3 (60). С. 116-130. URL: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2017-3-116-130

Переглядів анотації: 278
Завантажень PDF: 259
Опубліковано
2020-03-31