Наближення до моделі управління порт-лендлорд: український контекст


  • Volodymyr Shemayev Національний авіаційний університет, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-5599-3941
  • Larysa Shemayeva Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-9097-5191
Ключові слова: портова галузь, порт-лендлорд, адміністрація морських портів України, моделі управління

Анотація

З початком портової реформи в Україні була здійснена зміна моделі управління портовим сектором. Утворена у 2013 році  Адміністрація морських портів України була наділена функціями адміністративного та безпекового характеру. Суто комерційна діяльність залишилась у державних та приватних стивідорних компаній та морських терміналів. Зазначений розподіл функціоналу в морському порту наблизив вітчизняну систему управління до загальновідомої в країнах Північної Америки та Північно-Західної Європи – «порт-лендлорд». Визначені в результаті дослідження аспекти, а саме контроль за земельними ділянками, юридичний статус Адміністрації морських портів України, наявність державних стивідорів та неврегульованість відносин з місцевою владою, не дозволяють класифікувати вітчизну модель в класичному розумінні «порту-лендлорду». Останнє вказує радше на гібридну модель в Україні з елементами «порт-лендлорд». Найбільш уразливим елементом в контексті моделі «порт-лендлорд» в Адміністрації морських портів України є брак механізму управління портовими територіями через наявність декількох типів землевласників – державних, місцевих та приватних суб’єктів. В статті запропоновано низку заходів, зокрема корпоратизація Адміністрації морських портів України, внесення змін до законодавства, новації в розподілі концесійного платежу, підтримка виходу держави з сегменту стивідорної діяльності, а також інвентаризація портових територій, реалізація яких може якісно наблизити українську модель до практик управління портів Північно-Західної Європи.

Біографії авторів

Volodymyr Shemayev, Національний авіаційний університет, м. Київ

д.е.н., професор кафедри економічної теорії

Larysa Shemayeva, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу

Посилання

1. Закон України «Про морські порти України». Голос України – офіційне видання від 13.06.2012. № 107.
2. World Bank (2020). Moving towards a landlord port management model. URL: http://uspa.gov.ua/en/investments/moving-towards-a-landlord-port-management-model.
3. Подгайный А.П. Развитие морских портов Украины на основе внедрения обособленных портовых управлений. Електронний документ. URL: http://agreca.ua/wp-content/uploads/2017/02/Brief_Landlord_Port_in_Ukraine_UA.pdf.
4. Verhoeven, P., Vanoutrive, T. A quantitative analysis of European port governance. Marit Econ Logist 14, 178–203 (2012).
5. Patrick Verhoeven (2010). A review of port authority functions: towards a renaissance?, Maritime Policy & Management, 37:3, 247-270.
6. De Langen, P.W. (2020). Towards a Better Port Industry: Port Development, Management and Policy. Routledge.
7. Платонов О. І. Трансформація до моделі управління «порт-лендлорд» як запорука розвитку мультимодальних перевезень // Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 97–102.
8. Селютін А. Національна транспортна стратегія крізь призму розвитку портів. Юридична газета online. 2017. №48 (598). Електронний документ. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/transportne-pravo/nacionalna-transportna-strategiya-kriz-prizmu-rozvitku-portiv.html.
9. Бойко І. Міжнародно-правове регулювання публічно-приватного партнерства, зарубіжний досвід та реформа портової галузі України // Підприємництво, господарство і право. № 8/2020. С. 323-329.
10. Клюєва Є. Особливість адміністративно-правового забезпечення реформування системи управління морським портом в умовах інтеграції України до Євросоюзу // Право та державне управління. №2(31), том 1. 2018. С. 120-124.
11. Шемаєв В. Від Антверпена до Роттердама: європейський досвід управління розвитком портової інфраструктури для морегосподарського комплексу України // Стратегічні пріоритети, 43(2), 2020. С. 120-128.
12. World Bank (2007) Port Reform Toolkit PPIAF, World Bank, 2nd Edition. URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/port-reform-toolkit-ppiaf-world-bank-2nd-edition.
13. Trends in EU ports governance 2016. Електронний документ. URL: https://www.espo.be/media/Trends_in_EU_ports_governance_2016_FINAL_VERSION.pdf.
14. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р.
15. Проєкт оновленої Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. Електронний документ. URL: https://mtu.gov.ua/news/29415.html.

References

1. Zakon Ukrayiny «Pro morsʹki porty Ukrayiny» [Law of Ukraine "On Seaports of Ukraine"]. Holos Ukrayiny – ofitsiyne vydannya vid 13.06.2012 – Voice of Ukraine - official publication dated 13.06.2012. № 107 [in Ukrainian].
2. World Bank (2020). Moving towards a landlord port management model. Retrieved from: http://uspa.gov.ua/en/investments/moving-towards-a-landlord-port-management-model.
3. Podgainy, Andrey (2015). Razvytye morskykh portov Ukrayny na osnove vnedrenyya obosoblennykh portovykh upravlenyy [Development of seaports of Ukraine on the basis of introduction of autonomous port authorities]. Retrieved from http://agreca.ua/wp-content/uploads/2017/02/Brief_Landlord_Port_in_Ukraine_UA.pdf [in Russian].
4. Verhoeven, Patrick & Vanoutrive, Thomas (2012). A quantitative analysis of European port governance. Marit Econ Logist 14, 178-203.
5. Patrick Verhoeven (2010) A review of port authority functions: towards a renaissance?, Maritime Policy & Management, 37:3, pp. 247-270 [in English].
6. De Langen, P.W. (2020). Towards a Better Port Industry: Port Development, Management and Policy. Routledge [in English].
7. Platonov, Oleg (2020). Transformatsiya do modeli upravlinnya «port-lendlord» yak zaporuka rozvytku mulʹtymodalʹnykh perevezenʹ [Transformation to the "port-landlord" management model as a guarantee of the development of multimodal transportation], Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 13-14, pp. 97–102 [in Ukrainian].
8. Selyutin, Andriy (2017). Natsionalʹna transportna stratehiya krizʹ pryzmu rozvytku portiv [National transport strategy through the prism of port development.]. Yurydychna hazeta online. №48 (598). Retrieved from https://yur-gazeta.com/publications/practice/transportne-pravo/nacionalna-transportna-strategiya-kriz-prizmu-rozvitku-portiv.html [in Ukrainian].
9. Boyko, Inna (2020). Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya publichno-pryvatnoho partnerstva, zarubizhnyy dosvid ta reforma portovoyi haluzi Ukrayiny [International legal regulation of public-private partnership, foreign experience and reform of the port industry of Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i parvo – Entrepreneurship, economy and law, pp. 323-329 [in Ukrainian].
10. Klyuyeva, Yevgeniia (2018). Osoblyvistʹ administratyvno-pravovoho zabezpechennya reformuvannya systemy upravlinnya morsʹkym portom v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do Yevrosoyuzu [Peculiarity of administrative and legal support for reforming the seaport management system in the conditions of Ukraine's integration into the European Union]. Pravo ta derzhavne upravlinnya – Law and public administration. №2 (31), tom 1, pp. 120-124 [in Ukrainian].
11. Shemayev, Volodymyr (2020). Vid Antverpena do Rotterdama: yevropeysʹkyy dosvid upravlinnya rozvytkom portovoyi infrastruktury dlya morehospodarsʹkoho kompleksu Ukrayiny [From Antwerp to Rotterdam: European experience of port infrastructure management for Ukraine’s maritime complex]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities, 43(2), pp. 120-128 [in Ukrainian].
12. World Bank (2007). Port Reform Toolkit PPIAF, World Bank, 2nd Edition. Retrieved from https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/port-reform-toolkit-ppiaf-world-bank-2nd-edition.
13. Trends in EU ports governance 2016. Електронний документ. Retrieved from https://www.espo.be/media/Trends_in_EU_ports_governance_2016_FINAL_VERSION.pdf.
14. Natsionalʹna transportna stratehiya Ukrayiny na period do 2030 roku, skhvalena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 travnya 2018 № 430-r. [National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030, approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on May 30, 2018, № 430-r.] [in Ukrainian].
15. Proyekt onovlenoyi Stratehiyi rozvytku morsʹkykh portiv Ukrayiny na period do 2038 roku [Draft updated Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038]. Retrieved from https://mtu.gov.ua/news/29415.html [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 348
Завантажень PDF: 271
Опубліковано
2020-12-19