Правове регулювання поводження з відходами в Україні та ЄС


  • Oleksandr Balobanov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-2586-015X
  • Anastasiia Shparlo Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-6683-724X
Ключові слова: відходи, довкілля, законодавство України, Директиви ЄС

Анотація

Забезпечення охорони довкілля для безпечного для життя і здоров’я людини є однією з життєво важливих цілей всієї світової спільноти. Морські порти неминуче впливають на атмосферу, гідросферу та ґрунт. Основне джерело забруднення довкілля – торгові судна, які виробляють найбільш небезпечні для морського середовища. Вирішення проблеми поводження з відходами має здійснюватись шляхом  державного регулювання, яке повинно враховувати національні особливості населення країни та позитивний досвід європейського законодавства. Розглянуто та проаналізовано чинне законодавство  України та вимоги Європейського законодавства у сфері поводження з відходами. Запропоновано підходи для вирішення глобальної світової проблеми в умовах євроінтеграції, а саме: створення необхідної нормативно-правової бази щодо зменшення обсягів викидання суднових відходів та залишків вантажу в море, а також запобігання або обмеження негативного впливу морських портів на довкілля та здоров’я людини; створення сучасної інфраструктури. Відсутність врегулювання має прямий вплив на довкілля, на ефективність функціонування не лише портової та транспортної галузі, але й економіки країни цілому. Дослідження має на меті висвітлення фундаментального критерію – управління відходами в портах України. Зроблено висновок, що в Україні відсутня чітка організаційна структура управління відходами. Автор доходить до висновку про необхідність використання європейських норм поводження з відходами в портах.

Біографії авторів

Oleksandr Balobanov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

професор кафедри морського права

Anastasiia Shparlo, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

магістр права, юрист

Посилання

1. Гетьман А.П. Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза и Украины. Харьков: Право. 2014. 280 с.
2. Директива ЄС 2019/883 про портові приймальні пункти для доставки відходів з суден. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0883 (2020, грудень, 01).
3. Закон про відходи, 1998 (Верховна рада України). Відомості Верховної Ради України, 36-37, 242.
4. Закон про охорону навколишнього природного середовища 1991, (Верховна рада України). Відомості Верховної Ради України, 41, 546.
5. Закон про морські порти України, 2013 (Верховна рада України). Відомості Верховної Ради України, 7, 407.
6. Конституція україни,1996 (Верховна рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141.
7. Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден, 1973 р. (Міжнародна морська організація). EcoLex. URL: http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/TRE/Full/En/TRE-000113.txt (2020, грудень, 02).
8. Нунупаров С.М. Предотвращение загрязнения моря с судов. Транспорт. 1985. 288 c.
9. Розпорядження про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні на період до 2030 року (2017) (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 94, 2859.
10. Розпорядження про затвердження Стратегії розвитку морських портів Україні на період до 2038 року (2013) (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 61, 2194.
11. Розпорядження Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті (2015) (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 270
12. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, укладеною 2014, (Верховна рада України). Відомості Верховної Ради України, 40, 2021.
13. Уильямс Дж. Основы контроля морских загрязнений. Ленинград. 1984. 136 c.
14. (MEPC) (2011), Resolution MEPC.201(62) Revised MARPOL Annex V. URL: https://www.amsa.gov.au/file/1420/download%3Ftoken%3D_plC8Lds&ved=2ahUKEwjRwq-mtc3tAhWrtYsKHfNtBLEQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1CVaVeiHCGC7S
15. Rayfuse R. Waste management and the green economy. Cheltenham. Edward Elgar Publishing. 2016. 256 pp.

REFERENCES

1. Hetman, A.P. (2014). Pravovye problemy эkolohycheskoi polytyky Evropeiskoho Soiuza y Ukrayny. [Legal problem of environmental policy of the EU and Ukraine]. Kharkov: Pravo, 280 [in Russian]
2. Directive EU 2019/883 on port reception facilities for the delivery of waste from ships. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0883 (2020, December, 01).
3. Zakon pro vidkhody, 1998 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [On Waste, 1998]. (Verkhovna Rada Ukrayiny). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 36-37, 242 [in Ukrainian].
4. Zakon pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha, 1991, [On Enviromental Protection, 1991]. (Verkhovna Rada Ukrayiny). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine41, 546 [in Ukrainian].
5. Zakon pro morsjki portu Ukrainy, 2013 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [On Ukrainian Sea Ports, 2013]. (Verkhovna Rada Ukrayiny). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 7, 407 [in Ukrainian].
6. Konstytutsiia Ukrainy 1996 (Verkhovna Rada Ukrainy) [Constitution of Ukraine 1996 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statesments of Verkhovna Rada of Ukraine], 30, 141 [in Ukrainian].
7. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (International Maritime Organization). EcoLex. Retrieved from: http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/TRE/Full/En/TRE-000113.txt (2020, December, 02).
8. Nunuparov, S.M. (1985). Predotvrashchenye zahriaznenyia moria s sudov. [Prevention of marine pollution of ships]. Moskva. Transport, 288 [in Russian].
9. Rozporaidjennia pro shvalennia Nacionaljnyi strategiyi upravlinnia vidkhodamy v Ukrainu na period do 2030 roku (2017) (Cabinet Ministriv Ukrainy). [Order on Approval of the Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038 (Cabinet Of Ministers of Ukraine)]. Oficijnuj visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 94, 2859 [in Ukrainian].
10. Rozporaidjennia pro zatverdzhennia Strategiyi rozvytku morskykh portiv Ukrainu na period do 2038 roku (2013) (Cabinet Ministriv Ukrainy). [Order on Approval of the National Waste Management Strategy of Ukraine for the period up to 2030 (Cabinet Of Ministers of Ukraine)]. Oficijnuj visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 61, 2194. [in Ukrainian].
11. Rozporaidjennia pro shvalennia rozroblenykh Ministerstvom infrastruktury planiv implementatsii deiakykh aktiv zakonodavstva YeS u sferi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha na morskomu ta richkovomu transporti”. (2015) (Cabinet Ministriv Ukrainy). [Order approving the plans developed by the Ministry of Infrastructure for the implementation of certain acts of EU legislation in the field of environmental protection in maritime and river transport (Cabinet Of Ministers of Ukraine)]. Oficijnuj visnyk Ukrainy. [Official Bulletin of Ukraine], 270 [in Ukrainian].
12. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, ukladenoiu 2014, (Verkhovna rada Ukrainy). [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, concluded, 2014]. (Verkhovna Rada Ukrayiny). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 40, 2021 [in Ukrainian].
13. Williams, J. (1984). Osnovy kontrolia morskykh zahriaznenyi. [Fundamentals of marine pollution control]. Leninhrad, 136 [in Russian].
14. (MEPC) (2011), Resolution MEPC.201(62) Revised MARPOL Annex V. Retrieved from: https://www.amsa.gov.au/file/1420/download%3Ftoken%3D_plC8Lds&ved=2ahUKEwjRwq-mtc3tAhWrtYsKHfNtBLEQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1CVaVeiHCGC7S A8bIoZ4Jm.
15. Rayfuse, R. (2016). Waste management and the green economy. Cheltenham. Edward Elgar Publishing, 256.

Переглядів анотації: 209
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2020-12-19