Цілі та методи оцінки бізнесу в морській галузі


  • Natalia Grebennyk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1554-0697
  • Emma Voskanian Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
  • Emma Voskanian Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: : бізнес, оцінка бізнесу, оцінка вартості, процес оцінки, морська галузь

Анотація

У багатьох працях описаний процес оцінки бізнесу. У більшості робіт вказується, що основна мета процесу оцінки - виявити критично важливі області бізнесу, що створюють цінність. Є низька робіт, у яких  досліджено методичні основи оцінки вартості об’єктів власності, а також відображено проблеми існуючих підходів до оцінки об’єктів власності в морських портах. Але відсутні комплексні дослідження оцінки бізнесу в інших секторах морської галузі, наприклад, таких як сервісне берегове обслуговування.

Метою роботи є дослідження цілей та методів оцінки вартості бізнесу в різних сферах морської галузі з врахуванням специфіки їх господарювання.

Оцінка бізнесу – це багаторівневий складний процес. Під час оцінки бізнесу необхідно провести ревізію та іноді переоцінити всі активи компанії і побудувати прогнози на певний часовий інтервал.

Визначення вартості бізнесу комплексний процес, який вимагає врахування ряду факторів і аналіз фінансового стану бізнесу.

У статті досліджені ситуації коли власник зобов’язаний виконати оцінку майна, та ситуації коли це рекомендується зробити.

При оцінці бізнесу в морській галузі треба брати до уваги існуючи методи та підходи, але бізнес як об’єкт оцінки  потребує іншого сполучення традиційних методів доходного, порівняльного та витратного підходів, та використання конкретних методів оцінки саме бізнесу й з врахуванням специфіки господарювання окремих секторів морської галузі.

Біографії авторів

Natalia Grebennyk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Канд. економ. наук, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Emma Voskanian, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

студентка магістратури спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Emma Voskanian, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

студентка магістратури спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Посилання

1. Бачевський Б. Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. Потенціал і розвиток підприємства: Навчальний посібник. Київ. 2009. 400 с.
2. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. Москва. 2001. 720 c.
3. Гребенник Н.Г., Сочинский М.С. Современные подходы к оценке эффективности функционирования субъектов хозяйственной деятельности // Економічні інновації. Організація, економіка і управління основною експлуатаційною діяльністю транспортного комплексу. Зб. наук праць. 2011. Вип. 46. С. 118125.
4. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-ІІІ від 12.07.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text (дата звернення: 15.10.2020)
5. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затверджено постановою Кабміна України № 1440 від 10.09.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.10.2020)
6. Офіційний сайт Фонду державного майна України. URL: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-estimate-registers.html (дата звернення: 23.10.2020)
7. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. Москва. 2002. 512 с.
8. Оценка имущества и имущественных прав в Украине /Под ред. Н.П. Лебедь. Київ. 2003. 715 с.
9. Оценка стоимости бизнеса онлайн URL: http://bizrating.com.ua/calculator/ (дата звернення: 16.10.2020)
10. Сочинский М.С. Особливості застосування методичних підходів до оцінки нерухомого майна та гідротехнічних споруд портів // Матеріали 65–ої науково–технічної конференції ОНАЗ. 2010. С. 115–118.
11. Сочинський М.С., Швець І.С. Оцінки майна у морських торговельних портах України // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2017.№ 3 (60). С. 46–58.
12. Суліменко Ю. Деякі особливості оцінки інженерних споруд сторінка 1 з 14 деякі особливості оцінки інженерних споруд URL: http://www.afo.com.ua/doc/Dejaki_osoblivosti_otsinki_inzhenernikh_sporud.pdf (дата звернення: 18.10.2020)
13. How to value a company? The business valuation process. URL: https://www.onetoonecf.com/the-usefulness-of-the-business-valuation-process/ (дата звернення: 27.10.2020)
14. Seth David. 7 Business Valuation Methods. URL: https://www.fundera.com/blog/business-valuation-methods (дата звернення: 25.10.2020)
15. Susan Ward. 3 Business Valuation Methods. URL: https://www.thebalance.com/business-valuation-methods-2948478 (дата звернення: 25.10.2020)
16. What are the Main Valuation Methods? URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/valuation-methods/ (дата звернення: 24.10.2020)

REFERENCES

1. Bachevskiy, B. Ye, Zablodska, І. V. & Reshetnyak, O. O. (2009). Potentsіal і rozvitok pіdpriєmstva [Potential and Development Company]: Navchalniy posіbnik. Kiїv. 400 p. [in Ukrainian]
2. Valdaytsev, S. V. (2001). Otsenka biznesa i upravlenie stoimostyu predpriyatiya. [Business valuation and enterprise value management]. Moskva. 720 р. [in Russian]
3. Grebennik, N.G. & Sochinskiy, M.S. (2011). Sovremennye podkhody k otsenke effektivnosti funktsionirovaniya subektov khozyaystvennoy deyatelnosti [Modern approaches to assessing the effectiveness of the functioning of economic entities]. Yekonomіchnі іnnovatsії. Organіzatsіya, ekonomіka і upravlіnnya osnovnoyu ekspluatatsіynoyu dіyalnіstyu transportnogo kompleksu - Economic innovations. Organization, economy and management of the main operational activities of the transport complex. Р. 118125 [in Russian]
4. Zakon Ukraїni «Pro otsіnku mayna, maynovikh prav ta profesіynu otsіnochnu dіyalnіst v Ukraїnі» [The Law of Ukraine "On the assessment of property, property rights and professional valuation activities in Ukraine] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text, аccessed 15 October 2020 [in Ukrainian]
5. Natsіonalniy standart № 1 «Zagalnі zasadi otsіnki mayna і maynovikh prav» zatverdzheno postanovoyu Kabmіna Ukraїni [National standard № 1 «General principles of property valuation and property rights»] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text. аccessed 15 October 2020 [in Ukrainian]
6. Ofіtsіyniy sayt Fondu derzhavnogo mayna Ukraїni. [Official site of the State Property Fund of Ukraine]. Retrieved from http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-estimate-registers.html аccessed 23 October 2020 [in Ukrainian]
7. Gryaznovа, M.A. (2002). Otsenka biznesa [Business evaluation]. Moskva. 512 р. [in Russian]
8. Lebed, N.P. (2003). Otsenka imushchestva i imushchestvennykh prav v Ukraine [Valuation of property and property rights in Ukraine]. Kiїv. 715 р. [in Russian]
9. Otsenka stoimosti biznesa onlayn [Online business valuation] Retrieved from http://bizrating.com.ua/calculator/ аccessed 16 October 2020 [in Ukrainian]
10. Sochinskiy, M.S. (2010). Osoblivostі zastosuvannya metodichnikh pіdkhodіv do otsіnki nerukhomogo mayna ta gіdrotekhnіchnikh sporud portіv [Features of application of methodical approaches to an estimation of real estate and hydraulic engineering constructions of ports] Materіali 65–oї naukovo–tekhnіchnoї konferentsії ONAZ. Р. 115-118 [in Ukrainian]
11. Sochinskiy, M.S. & Shvets, І.S. (2017). Otsіnki mayna u morskikh torgovelnikh portakh Ukraїni [Property valuation in commercial sea ports of Ukraine]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі – Development of management and entrepreneurship methods in transport. № 3 (60). Р. 46-58 [in Ukrainian]
12. Sulіmenko, Yu. (2017). Deyakі osoblivostі otsіnki іnzhenernikh sporud [Some features of the assessment of engineering structures]. Retrieved from http://www.afo.com.ua/doc/Dejaki_osoblivosti_otsinki_inzhenernikh_sporud.pdf аccessed 18 October 2020 [in Ukrainian]
13. How to value a company? The business valuation process. Retrieved from https://www.onetoonecf.com/the-usefulness-of-the-business-valuation-process/ accessed 27 October 2020
14. Seth David. 7 Business Valuation Methods. Retrieved from https://www.fundera.com/blog/business-valuation-methods accessed 25 October 2020
15. Susan, Ward. 3 Business Valuation Methods. Retrieved from https://www.thebalance.com/business-valuation-methods-2948478 accessed 25 October 2020
16. What are the Main Valuation Methods? Retrieved from https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/valuation-methods/ accessed 24 October 2020

Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2020-12-19