Основні аспекти розвитку транспортного комплексу України за критеріями інтеграції


  • Kateryna Kuzmenko Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1976-6757

Анотація

Дослідження спрямовано на визначення стану реалізації транспортного потенціалу держави за критеріями інтеграції та розробку рекомендацій щодо формування стратегічних підходів до розвитку складових морського потенціалу транспорту.

Обґрунтовано, що для нашої держави, економіка якої залежить від ефективної участі в міжнародному поділі праці, особливого значення набуває проблема розвитку морського потенціалу країни як чинник її економічного росту. Наголошено, що необхідність відновлення транспортного потенціалу вимагає від України якомога швидше вибудувати власну стратегію щодо розвитку національної транспортної мережі, будівництва найважливіших об’єктів інфраструктури, поповнення флоту країни та залучення нових транзитних вантажопотоків. Виділено напрямки інтеграційних процесів на транспорті з урахуванням як мультимодальних перевезень, так і перевезень транспортними коридорами. Зосереджено увагу на проблемах, які стримують використання транспортного потенціалу країни, та внесено пропозиції шляхів їх вирішення. Сформовано першочергові стратегії розвитку морського транспорту та приведені практичні рекомендації щодо реалізації цих стратегій.

Біографія автора

Kateryna Kuzmenko, Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна

аспірант зі спеціальності 073 Менеджмент

Посилання

1. Дикань В. Л., Корінь М.В. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах функціонування мережі міжнародних транспортних коридорів // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. №38. 56 с.
2. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях [текст]
підруч. К.: Центр учбової літератури. 2017. 228 с.
3. Котлубай О.М. Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів. Одеса: ІПРЕЕД НАН України. 2012. 200с.
4. Механізми ефективного використання та розвитку потенціалу транспортно-дорожнього комплексу України: аналіт. доп. [Текст]/ О.В. Собкевич, К.М. Михайличенко, О.Ю. Ємельянова. К.: НІСД. 2014. 60 с.
5. Міжнародна економічна інтеграція // Митна енциклопедія: у2т. / І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. Хм.: Мельник А. А, 2013.Т.2. 536с.
6. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13
7. Офіційний сайт державного підприємства «Адміністрація морських портів України». URL: http://uspa.gov.ua
8. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua
9. Примачев Н. Т., Примачева Н. Н. Эффективность развития морской транспортной индустрии: монография // НАН Украины. Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед., Одес. нац. морская акад. Одесса : ОНМА, 2011. 372 с.
10. Про портові збори: Наказ від 27.05.2013 № 316 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13
11. Рудь І. Транзитний морський потенціал України: сучасні реалії та перспективи // Україна: події, факти, коментарі. 2016. № 5. С. 65–71. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf.
12. Самановская К. А. Перспективи розвитку транзитних мультимодальних контейнерних перевезень вантажів. URL: http://tsi.lv/sites/editor/science/art1.pdf.
13. MacNeil A. and Ghosh S. (2016). Gender imbalance in the maritime industry: Impediments, initiatives and recommendations. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs. 9(1). P. 42–55
14. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD. New York and Geneve: UN. 2019. 116 p.
15. The World Trade Organization, 2020 // Official website. URL: https:// www.wto.org

REFERENCES

1. Dikan, V. L. & Korіn, M.V. (2012). Zabezpechennya konkurentospromozhnostі promislovikh pіdpriєmstv v umovakh funktsіonuvannya merezhі mіzhnarodnikh transportnikh koridorіv [Ensuring the competitiveness of industrial enterprises in the functioning of the network of international transport corridors]. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі – Bulletin of Transport Economics and Industry, №38, 56 [in Ukrainian].
2. Kozak Yu. G. (2017) Mіzhnarodna ekonomіka: v pitannyakh ta vidpovidyakh [International Economics: Questions and Responses]. Pіdruch – A Book. K.: Center for Educational Literature, 228 [in Ukrainian].
3. Kotlubay O.M. (2012) Teorіya і metodologіya rozvitku transportno-tekhnologіchnikh sistem perevezennya vantazhіv [Theory and methodology of cargo transportation of transport and technological systems development]. Odesa: ІPRYeYeD NAN Ukraїni, 200 [in Ukrainian].
4. Mekhanіzmi efektivnogo vikoristannya ta rozvitku potentsіalu transportno-dorozhnogo kompleksu Ukraїni: analіt. dop. [Effective use and development mechanisms of the Ukraine transport and road complex potential: analytical post]/ O.V. Sobkevich, K.M. Mikhaylichenko, O.Yu. Єmelyanova (2014). K.: NІSD, 60 [in Ukrainian].
5. Mіzhnarodna ekonomіchna іntegratsіya [International economic integration]. Mitna entsiklopedіya: u2t. - Customs encyclopedia: u2t. І.G. Berezhnyuk (2013). Khmelnitsky: Melnik A. A.T.2, 536 [in Ukrainian].
6. Natsіonalna transportna strategіya Ukraїni na perіod do 2030 roku: Rozporyadzhennya Kabіnetu mіnіstrіv Ukraїni vіd 30 travnya 2018. № 430-r. [National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030: Ukraine Cabinet of Ministers Order of May 30, 2018 № 430-r]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13
7. Ofіtsіyniy sayt derzhavnogo pіdpriєmstva «Admіnіstratsіya morskikh portіv Ukraїni» [Official website of the state enterprise "Administration of seaports of Ukraine"]. Retrieved from: http://uspa.gov.ua
8. Ofіtsіyniy sayt Mіnіsterstva іnfrastrukturi Ukraїni [Official website of the Ministry of Infrastructure of Ukraine]. Retrieved from: https://mtu.gov.ua
9. Primachev N. T. (2011) Effektivnost razvitiya morskoy transportnoy industrii [Efficiency of the maritime transport industry development]. Monograph. Odessa: ONMA, 372 [in Russian].
10. Pro portovі zbori [On port charges]. Nakaz vіd 27.05.2013 № 316. Vіdomostі Verkhovnoї Radi – Information of the Verkhovna Rada. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13
11. Rud І. (2016) Tranzitniy morskiy potentsіal Ukraїni: suchasnі realії ta perspektivi [Transit maritime potential of Ukraine: modern realities and prospects]. Ukraїna: podії, fakti, komentarі – Ukraine: events, facts, comments, № 5, 65–71. Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr5.pdf [in Ukrainian].
12. Samanovskaya K. A. Perspektivi rozvitku tranzitnikh multimodalnikh konteynernikh perevezen vantazhіv [Prospects for transit multimodal container goods transportation development]. Retrieved from: http://tsi.lv/sites/editor/science/art1.pdf [in Ukrainian].
13. MacNeil, A. & Ghosh, S. (2016). Gender imbalance in the maritime industry: Impediments, initiatives and recommendations. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs. 9(1), 42–55 [in English].
14. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD. New York and Geneve: UN (2019), 116 [in English].
15. The World Trade Organization, 2020, Official website. Retrieved from: https:// www.wto.org [in English].

Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-03-31