Особливості прийняття економічних рішень в інтеграційних процесах транспортних комплексів


  • Kateryna Kuzmenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1976-6757
Ключові слова: економічні рішення, інтеграція, торговий флот, результати, ефективність, конкуренція

Анотація

Сучасний розвиток глобального ринку морської торгівлі має чітко враховуватися менеджерськими і інвестиційними стратегіями розвитку окремих компаній. Серед безлічі відмінних характеристик морської транспортної індустрії виділяється закономірність використання інтеграційних процесів.

В умовах глобалізації судноплавного ринку під час вирішення актуальних господарських завдань повинна бути врахована теорія прийняття економічних рішень у системі морського транспорту. Особливості вирішення таких завдань на нових етапах розвитку забезпечують інформаційну спрямованість відповідних інноваційних стратегій. Насамперед постає завдання дослідження поточного стану і виявлення проблем адекватного розвитку морського транспортного комплексу України відносно її реальних потреб участі в інтеграційних процесах.

Через порушення цих співвідношень формуються негативні результати і неконкурентоспроможність локальної транспортної системи. Під час відносної стабільності сектору операторської діяльності та адекватності технологічних процесів розширюється зона використання прямого методу прийняття рішень. Найважливішим завданням управління розвитком морських транспортних підприємств є вибір оптимальних параметрів і жорстка послідовність реалізації проектів.

Тому провідні морські держави формують і реалізують активну морську транспортну політику. Сукупна зацікавленість у визначенні характеру поточної взаємодії або врахування відповідних інтересів інших операторів зумовлює вибір форми інтеграційних відносин на ринку морської торгівлі.

Біографія автора

Kateryna Kuzmenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірант зі спеціальності 073 Менеджмент

Посилання

1. Фрост С. М. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные приемы; пер. с англ. О. В. Теплых. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 672 с.
2. Пугель Т. А., Линдерт П.Х. Международная экономика: учебн.; пер. с англ. М.: Дело и Сервис, 2003. 800 с.
3. Примачев Н. Т., Примачева Н.Н. Стратегические аспекты формирования экономического потенциала морской транспортной индустрии. моногр. Одесса: 2019, 302 с.
4. Ильницкий К. «ГПК Украина»: этапы становления // Порты Украины: 2016, Специальный выпуск. С. 3 – 12.
5. Шевченко М. МВФ корректирует глобальный прогноз // Порты Украины: 2019, № 2 (184). С. 44 – 45.
6. Бізнес-планування в круїзному судноплавстві. Підручник. / Примачов М.Т., Примачова Н.М., Левинська Т.І., Яворська А.Ф. Одеса: НУ «ОМА», 2020. 347 с.
7. Харилло К. Х. Стратегическая логика: Логическая основа решения стратегических проблем бизнеса; пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 304 с.
8. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / С. Л. Брю; пер. с англ. научн. конс. В. С. Автономов. [14-е изд.]. М.: ИНФРА-М, 2004. – 972 с.
9. Сакс Дж. Д., Ларрен Б.Ф. Макроэкономика. Глобальный поход; пер. с англ. О. В. Буклемитева и др. М.: Дело, 1996. 847 с.
10. Внедрение сбалансированной системы показателей / [пер. с нем. ]. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 478 с.
11. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование; пер. с англ. Е. Ковачева и др. СПб.: Питер, 2006. 784 с.
12. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и техника оценки любых активов; пер. с англ. Д. Липинского и др. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 1342 с.
13. Адизес И. К. Управление жизненным циклом корпораций; пер. с англ. под ред. А. Г. Сеферяна. СПб.: Питер, 2007. 384 с.
14. Аткинсон Э. А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С. Управленческий учет; пер. с англ.- М.: «Вильямс», 2005. 872 с.
15. Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях; пер. с англ. А. Шматова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 332 с.
16. Kolegaiev M., Primachev N., Kolegaiev I. Systematic efficiency global merchant shipping power safety. Transport means – Proceeding of the International Conference. 2020. September. P. 757 – 761.

REFERENCES

1. Frost S. M. (2006). Nastol'naja kniga bankovskogo analitika: Den'gi, riski i professional'nye priemy [Banking Analyst's Handbook: Money, Risks, and Professional Practices]. Dnepropetrovsk: Balans Biznes Buks [in Russian].
2. Pugel', T. A. (2003) Mezhdunarodnaja jekonomika [International Economics]. Moscow: Delo i Servis [in Russian].
3. Primachev, N. T. & Primacheva, N.N. (2019). Strategicheskie aspekty formirovanija jekonomicheskogo potenciala morskoj transportnoj industrii [Strategic Aspects of the Maritime Transport Industry Economic Potential Formation]. Odessa [in Russian].
4. Il'nickij, K. (2016). «GPK Ukraina»: jetapy stanovlenija [GPK Ukraine: Stages of Formation]. Porty Ukrainy – Ukrainian ports [in Russian].
5. Shevchenko, M. (2019). MVF korrektiruet global'nyj prognoz [IMF Corrects Global Forecast]. Porty Ukrainy – Ukrainian ports [in Russian].
6. Primachov, M.T., Primachova N.M., Levins'ka T.І. & Javors'ka A.F. (2020) Bіznes-planuvannja v kruїznomu sudnoplavstvі [Business Planning in Cruise Shipping]. Odesa: NU «OMA» [in Ukrainian].
7. Harillo, K. H. (2005). Strategicheskaja logika: Logicheskaja osnova reshenija strategicheskih problem biznesa [Strategic Logic: The Logical Framework for Solving Strategic Business Problems]. Dnepropetrovsk: Balans Biznes Buks [in Russian].
8. Makkonell, K. R. (2004). Jekonomiks: principy, problemy i politika [Economics: principles, problems and politics]. Moscow: INFRA-M [in Russian].
9. Saks Dzh. D. (1996)/ Makrojekonomika. Global'nyj podhod [Macroeconomics. A global approach]. Moscow: Delo [in Russian].
10. Vnedrenie sbalansirovannoj sistemy pokazatelej [Balanced Scorecard Implementation]. (2006). Moscow: Al'pina Biznes Buks [in Russian].
11. Pajk, R. (2006). Korporativnye finansy i investirovanie [Corporate finance and investment].St. Petersburg: Piter [in Russian].
12. Damodaran, A. (2004). Investicionnaja ocenka: Instrumenty i tehnika ocenki ljubyh aktivov [Investment Appraisal: Tools and Techniques for Appraising Any Assets]. Moscow: Al'pina Biznes Buks [in Russian].
13. Adizes, I. K. (2007). Upravlenie zhiznennym ciklom korporacij [Corporate lifecycle management]. St. Petersburg: Piter [in Russian].
14. Atkinson, Je. A. (2005). Upravlencheskij uchet [Management Accounting]. Moscow: «Vil'jams» [in Russian].
15. Jevans, F.Ch. (2004). Ocenka kompanij pri slijanijah i pogloshhenijah: Sozdanie stoimosti v chastnyh kompanijah [M&A Valuation: Creating Value in Private Companies]. Moscow: Al'pina Biznes Buks [in Russian].
16. Kolegaiev, M., Primachev, N. & Kolegaiev, I. (2020). Systematic efficiency global merchant shipping power safety. Proceeding of the International Conference.

Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2021-10-27