Огляд історії та міжнародного досвіду розвитку транспортно-логістичних центрів


Ключові слова: транспортно-логістичний центр, транспортний потенціал, транспортно-логістична інфраструктура

Анотація

У статті розглянуто історію та міжнародний досвід створення і функціонування об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури -  транспортно-логістичних центрів в Європі, США та Азіатських країнах, визначено особливості та напрямки подальшого розвитку.

Надано характеристику поняття «транспортно-логістичний центр» що враховує особливості його структури, управління та функціонування сформоване Європейською асоціацією транспортно-логістичних центрів.

Відповідно до цілей функціонування транспортно-логістичних центрів визначено основні складові елементи від наявності чи відсутності яких залежить клас транспортно-логістичного центру.

У статті представлена класифікація транспортно-логістичних центрів за наступними ознаками: поєднанням магістральних видів транспорту; потужністю вантажопереробки, площі, займаної території і комплексності надаваних клієнтурі транспортно-логістичних сервісних послуг; масштабами і адміністративним рівнем території, що обслуговується; характером спеціалізації терміналів в складі транспортно-логістичного центру і ступеня інтеграції з підприємствами промисловості, торгівлі та ін.

Не дивлячись на різноманіття видів транспортно-логістичних центрів, показано основні  загальні ознаки всіх транспортно-логістичних центрів, як складної системи, що включає декілька підсистем, об'єднаних інтеграційними зв'язками, завдяки яким вона здатна виконувати логістичні функції.

Біографії авторів

Tetiana Kovtun, Одеський національний морський університет

д.т.н., доцент, профессор кафедры управления логистическими системами и проектами

Tetiana Smokova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., ст. викладач кафедри управління логістичними системами та проектами

Dmitry Kovtun, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

магістр з логістичного менеджменту, логіст

Посилання

1. Герами В. Д., Колик А. В. О создании опорной сети логистических центров в России. Логистические инновации и социально-экономические эффекты. М. МАКС Пресс. 2013.
2. Соляннік К. В. Транзитний потенціал України в сучасних умовах господарювання // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018.
№ 62. С. 30-32.
3. Комарницький І.М., Питуляк Н.С., Когут І.В. Механізми формування логістичних центрів // Polytechnic National University Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua С. 190-196.
4. Ковтун Т.А. Система моделей підтримки процесу ініціалазації проекту надання транспортних послуг. автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22. Одеський нац. морський ун-т. Одеса, 2008. 22 с.
5. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР. Дата оновлення 25.04.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр (дата звернення: 15.09.2021).
6. Про затвердження Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.1997 р. № 821. Офіційний вісник України. 1997. № 37. С. 46.
7. Боняр С. М., Корнійко Я. Р. Еволюція формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів // Інвестиції: практика та досвід. 2012. №7.
8. Дмитриев А. В. Логистическая инфраструктура: учебное пособие. СПб.:
изд-во СПбГУЭФ. 2012. 65 с.
9. Мысник Е. В. Мультимодальные транспортно-логистические центры:
учеб. пос. Иркутск: ИрГУПС, 2016. 88 с.
10. Евтодиева Т. Е. Развитие организационных форм логистики // Вестник Самарского экономического университета. 2013. №1 (99). С. 25-28
11. Ярошенко Л. Л. Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури // Причорноморські економічні студії. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2016. Вип. 8. С. 201-204.
12. Шарапов С. А. Основные предпосылки для реализации проекта «Cоздание межрегиональных мультимодальных логистических центров». URL: https://refdb.ru/look/1532603.html
13. Прокофьева Т. А., Сергеев В. И. Логистические центры в транспортной системе России: учеб. пос. М.: Экономическая газета. 2012. 524 с.
14. Боняр С. М., Корнійко Я. Р. Міжнародний досвід створення мультимодальних транспортно-логістичних центрів // Економiка та держава. Серія Економічна наука. № 3. 2012. С. 32-35.
15. Власов А. В. Появление, формирование и функционирование транспортно-логистических комплексов // Научный альманах. Экономические науки. 2016. №4-1 (18). С. 55-59.
16. Романенко К. М. Створення логістичних центрів: іноземний досвід та перспективи України // Економіко-правовий розвиток сучасної України: матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного; Національн. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2013. С. 214-217.
17. Ширяєва Л. В., Козеренко І. А. Перспективи розвитку логістичних центрів в Україні на основі Європейської та Азіатської моделей // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. № 4 (146). 2011. С. 74 ¬ 81.
18. Концепція програми формування мережі логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів / Ю.М. Цвєтков, О.П. Кутах, М.В. Макаренко та ін. К., 2003.
19. MITL. (2011). An Exploration of the Freight Village Conceptandits Applicability to Ontario. Hamilton, ON: McMaster Institute for Transportation & Logistics.
20. FV-2000. (1999). Quality of Freight Villages Structure and Operations. European Commission.
21. Прокофьева Т. А. Проектирование и организация региональных транспортно-логистических систем. М.: Изд-во РАГС при Президенте РФ. 2009. 412 с.
22. Струтинська І. В. Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тернопіль, 2012. 26 с. URL: http://elartu. tntu.edu.ua/handle/123456789/1851
23. Цогоев В. Г., Дзакоев З. Л., Дзакоева Н. З. Межрегиональный мультимодальный логистический комплекс: к вопросу о составе и структуре // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. Экономика и экономические науки. 2014. №1 (19). Т. 5. С. 52-54.
24. Курова А. Ю. Организационно-методическое обеспечение процессов формирования и функционирования логистических центров: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М.: ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», 2015. 139 с.
25. Смокова Т. М. Ризико-орієнтоване управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури: дис. канд. техн. наук: 05.13.22 – Управління проєктами та програмами. Одеса, 2021. 184 с.

REFERENCES

1. Gerami, V. D. & Kolik, A.V. (2013). O sozdanii opornoy seti logisticheskih tsentrov v Rossii [On the creation of a support network of logistics centers in Russia]. Logistics innovations and socio-economic effects. M. MAX Press. [in Russian].
2. Solyannik, K.V. (2018). Tranzytnyi potentsial Ukrainy v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Transit potential of Ukraine in modern economic conditions]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry. № 62, 30-32. [in Ukraine].
3. Komarnytsky, I. M., Pytulyak, N.S. & Kohut, I.V. (2018). Mekhanizmy formuvannia lohistychnykh tsentriv [Mechanisms of formation of logistics centers]. Polytechnic National University Institutional Repository. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua. 190-196. [in Ukraine].
4. Kovtun, T.A. (2008). Systema modelei pidtrymky protsesu initsialazatsii proektu nadannia transportnykh posluh [System of models to support the process of initialization of the project of providing transport services]. author's ref. dis. ... cand. tech. Science: 05.13.22. Odessa national Maritime University, Odessa, 22. [in Ukraine].
5. On transport: Law of Ukraine of 10.11.1994 № 232/94-VR. Date of update 04/25/2019. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр (access date: 15.09.2021).
6. Pro zatverdzhennia Kontseptsii stvorennia ta funktsionuvannia natsionalnoi merezhi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv v Ukraini [On approval of the Concept of creation and functioning of the national network of international transport corridors in Ukraine]: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 04.04.1997 № 821. Official Gazette of Ukraine. №37, 46. [in Ukraine].
7. Bonyar, S. M., & Korniyko, J.R. (2012). Evoliutsiia formuvannia multymodalnykh transportno-lohistychnykh tsentriv [Evolution of formation of multimodal transport and logistics centers]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. №7. [in Ukraine].
8. Dmitriev, A.V. (2012). Logisticheskaya infrastruktura [Logistics infrastructure]: a textbook. SPb: izd-vo SPbGUEF, 65. [in Russian].
9. Mysnik, E.V. (2016). Multimodalnyie transportno-logisticheskie tsentryi [Multimodal transport and logistics centers: textbook pos]. Irkutsk: IrGUPS, 88. [in Russian].
10. Evtodieva, T.E. (2013). Razvitie organizatsionnyih form logistiki [Development of organizational forms of logistics]. Vestnik Samarskogo ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of Samara University of Economics. №1 (99), 25-28. [in Russian].
11. Yaroshenko, L.L. (2016). Mizhnarodnyi dosvid rozbudovy transportno-lohistychnykh tsentriv yak sposib rozvytku transportno-lohistychnoi infrastruktury [International experience in the development of transport and logistics centers as a way to develop transport and logistics infrastructure]. Prychornomorski ekonomichni studii. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny – Black Sea Economic Studies. World economy and international economic relations. Vip. 8, 201-204. [in Ukraine].
12. Sharapov, S.A. (2017). Osnovnyie predposyilki dlya realizatsii proekta «Cozdanie mezhregionalnyih multimodalnyih logisticheskih tsentrov».The main prerequisites for the implementation of the project "Creation of interregional multimodal logistics centers". URL: https://refdb.ru/look/1532603.html [in Russian].
13. Prokofieva, T.A., & Sergeev, V.I. (2012). Logistics centers in the transport system of Russia: textbook. pos. M.: Economic newspaper, 524. [in Russian].
14. Bonyar, S.M., & Korniyko, J.R. (2012). Mizhnarodnyi dosvid stvorennia multymodalnykh transportno-lohistychnykh tsentriv [International experience in creating multimodal transport and logistics centers]. Ekonomika ta derzhava. Seriia Ekonomichna nauka – Economy and state. Series Economic Science № 3, 32-35. [in Ukraine].
15. Vlasov, A.V. (2016). Poyavlenie, formirovanie i funktsionirovanie transportno-logisticheskih kompleksov [The emergence, formation and operation of transport and logistics complexes]. Nauchnyj al'manah. Ekonomicheskie nauki – Scientific almanac. Economic sciences. №4-1 (18), 55-59. [in Russian].
16. Romanenko, K. M. (2013). Stvorennia lohistychnykh tsentriv: inozemnyi dosvid ta perspektyvy Ukrainy [Creation of logistics centers: foreign experience and prospects of Ukraine]. Economic and legal development of modern Ukraine: mater. III All-Ukrainian. Science. conf. stud., aspir. and young scientists (November 22-23, 2013, Odessa) / ed. Doctor of Economics, Prof. OM Kibik, Doctor of Law, Prof. OP Podtserkovny; National University "Odessa Law Academy", Odessa: Phoenix, 214-217. [in Ukraine].
17. Shiryaeva, L. V. & Kozerenko, I. A. (2011). Perspektyvy rozvytku lohistychnykh tsentriv v Ukraini na osnovi Yevropeiskoi ta Aziatskoi modelei [Prospects for the development of logistics centers in Ukraine on the basis of European and Asian models]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia – Bulletin of the East Ukrainian National University. Vladimir Dahl. № 4 (146), 74 - 81. [in Ukraine].
18. Tsvetkov, Yu. M., Kutah, O.P., Makarenko, M.V., & et al. (2003). Kontseptsiia prohramy formuvannia merezhi lohistychnykh tsentriv v systemi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv [The concept of the program of forming a network of logistics centers in the system of international transport corridors]. K. [in Ukraine].
19. MITL. (2011). An Exploration of the Freight Village Conceptandits Applicability to Ontario. Hamilton, ON: McMaster Institute for Transportation & Logistics.
20. FV-2000. (1999). Quality of Freight Villages Structure and Operations. European Commission. [in Europe].
21. Prokofieva, T.A. (2009). Proektirovanie i organizatsiya regionalnyih transportno-logisticheskih sistem [Design and organization of regional transport and logistics systems]. M.: RAGS Publishing House under the President of the Russian Federation, 412. [in Russian].
22. Strutynska, I.V. (2012). Stanovlennia ta rozvytok lohistychnykh tsentriv yak chynnyk ekonomichnoi stabilizatsii pidpryiemstv avtomobilebudivnoi haluzi [Formation and development of logistics centers as a factor of economic stabilization of enterprises in the automotive industry]. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of economic sciences: 08.00.04 - economics and management of enterprises (by types of economic activity). Ternopil, 2012. 26 p. Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789 /1851 (2011). [in Ukraine].
23. Tsogoev, V.G., Dzakoev, Z.L., & Dzakoeva, N. Z. (2014). Mezhregionalnyiy multimodalnyiy logisticheskiy kompleks: k voprosu o sostave i strukture [Interregional multimodal logistics complex: on the question of composition and structure]. Izvestiya Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta MAMI. Ekonomika i ekonomicheskie nauki – Proceedings of the Moscow State Technical University MAMI. Economics and economic sciences. №1 (19), T. 5, 52-54. [in Russian].
24. Kurova, A. Yu. (2015). Organizatsionno-metodicheskoe obespechenie protsessov formirovaniya i funktsionirovaniya logisticheskih tsentrov [Organizational and methodical support of processes of formation and functioning of logistic centers]: dis. ... cand. econ. Science: 08.00.05. M .: FGBOU VPO "State University of Management", 139. [in Russian].
25. Smokova, T.M. (2021). Ryzyko-oriientovane upravlinnia intehratsiieiu v proiektakh transportno-lohistychnoi infrastruktury [Risk-oriented management of integration in projects of transport and logistics infrastructure]: dis. Cand. tech. Sciences: 05.13.22 - Management of projects and programs. Odessa, 184. [in Ukraine].

Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2021-09-30