Правове регулювання міжнародних чартерних та лінійних морських перевезень


  • Alla Palchenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9686-4660
  • Elena Pishchanskaya Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: конвеція, коносамент, чартер, морські перевезення, морський порт

Анотація

Правове регулювання відносин, що виникають із здійснення міжнародних перевезень, має свою специфіку. Найважливіші умови визначені у міжнародних угодах – конвенціях, які є основним джерелом регулювання у цій сфері відносин. Угоди містять переважно уніфіковані матеріально-правові норми, необхідні для врегулювання колізій, що найчастіше виникають при регулюванні питань в сфері міжнародних перевезень. Слід зазначити, що міжнародні транспортні конвенції складаються й з колізійних норми, до яких звертаються у разі відсутності уніфікованих матеріально-правових норм. Як правило, колізійні норми відсилають до національного законодавства, а й інколи – і до норм міжнародних конвенцій. Норми конвенцій про міжнародні перевезення є імперативними щодо договорів перевезення, оформлених транспортним документом – коносаментом. Як правило, колізійні норми відсилають до національного законодавства, а й інколи – і до норм міжнародних конвенцій. Норми конвенцій про міжнародні перевезення є імперативними щодо договорів перевезення, оформлених транспортним документом – коносаментом. Відносини у сфері морського судноплавства у багатьох випадках залишаються підпорядкованими положенням внутрішнього морського права, які повинні визначатись за допомогою колізійних норм. Однак, оскільки загальновизнаних колізійних норм, що встановлені міжнародними договорами, знов таки небагато, всі відповідні питання вирішуються на рівні національної судової практики, а вона також є різною

Біографії авторів

Alla Palchenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

старший викладач кафедри «Морське право»

Elena Pishchanskaya, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

магістр спеціальності «Право»

Посилання

1. Кодекс торгового мореплавства України: Закон України від 23. 05. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. №47.
2. Протокол про зміну міжнародної Конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної в Брюсселі 25 серпня 1924 г. (Правила Вісбі). Брюссель, 23 лютого 1968 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_010#Text
3. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про перевезення пасажирів морем 1961 г. (Брюссель, 29 квітня 1961 г.) // Convention internationales de droit maritime. International convention on Maritime Law. Textes - Texte/Comite maritime international. Antwerpen, 1977.
4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів. Женева, 24 травня 1980 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_189#Text
5. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбург, 1 березня 1978 г.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_391#Text
6. Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства. Лондон, 9 квітня 1965 р.URL: http://rise.odessa.ua/texts/FAL_2018.php3#Text
7. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент (Гаазькі правила). Брюссель, 25 серпня 1924 р // (зі зміною і доповненням від 21 грудня 1979 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_221#Text
8. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 м. Афіни 13 грудня 1974 р.// Convention Internationales de droit maritime. International convention on Maritime Law. Textes - Texts / Comite maritime international. -Antwerpen, 1977.
9. Мережко О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права. К.: Юстиніан, 2010. 319 с.
10. Шемякин А. Н. Правовое регулирование морской перевозки грузов и пассажиров. О.: Латстар, 1999. 172с.
11. Черкес М. Е. Морская перевозка грузов: учеб. пособие. О.:Бахва,1997. 72с.
12. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року. Затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-р.
13. Гришина Л.О., Карась П.М., Філіпішина Л.М. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції. Науковий вісник УНУ. 2019. Вип. 24. Ч. 1. С. 131–135.
14. Морська доктрина України на період до 2035 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text
15. Манаєнко І.М., Просяник І.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 18. Ч. 3. С. 11–14 (Серія «Економіка»).

References

1. Code of Merchant Shipping of Ukraine: Law of Ukraine of 23. 05. 1995 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1993. №47 [in Ukrainian].
2. Protocol amending the International Convention for the Unification of Certain Rules of Bill of Lading, signed at Brussels on 25 August 1924 (Visby Rules). Brussels, 23 February 1968. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_010#Text [in Ukrainian]
3. International Convention for the Unification of Certain Rules for the Carriage of Passengers by Sea, 1961 (Brussels, 29 April 1961) // Convention internationales de droit maritime. International convention on Maritime Law. Textes - Texte / Comite maritime international. - Antwerp, 1977.
4. United Nations Convention on the International Carriage of Goods by Car. Geneva, 24 May 1980 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_189#Text [in Ukrainian]
5. United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg, 1 March 1978). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_391#Text [in Ukrainian]
6. Convention on the Facilitation of International Maritime Navigation. London, April 9, 1965. Retrieved from: http://rise.odessa.ua/texts/FAL_2018.php3#Text [in Ukrainian]
7. International Convention for the Unification of Certain Rules of Bill of Lading (Hague Rules). Brussels, August 25, 1924 // (as amended on December 21, 1979. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_221#Text [in Ukrainian]
8. Athens Convention on the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 Athens, December 13, 1974 // Convention Internationales de droit maritime. International convention on Maritime Law. Textes - Texts / Comite maritime international. Antwerp, 1977.
9. Merezhko, O. (2010). Problems of the theory of international public and private law. K .: Justinian, 319 p. [in Ukrainian].
10. Shemyakin AN. (1999). Legal regulation of maritime transport of goods and passengers. O .: Latstar, 172p. [in Russian]
11. Circassian ME. (1997) Sea freight: textbook. Manual. O .: Bakhva, 72p. [in Russian]
12. Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038. Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 11, 2013 № 548-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-р. [in Ukrainian].
13. Grishina, LO, Karas, PM & Filipishina. LM. (2019). Trends, problems and prospects of development of the maritime complex of Ukraine in the conditions of European integration. Scientific Bulletin of UNU. Vip. 24. Ch. 1. P. 131–135. [in Ukrainian].
14. Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text [in Ukrainian]
15. Manaenko IM, Prosyanyk IV. (2018). Features of foreign economic activity of domestic enterprises in the conditions of European integration. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Vip. 18. Part 3. P. 11–14 (Series "Economics").[in Ukrainian]

Переглядів анотації: 273
Завантажень PDF: 228
Опубліковано
2021-09-30