Організаційні аспекти ефективної міжнародної туристичної діяльності


  • Vasil Semenov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2963-7438
  • Polinа Revenyuk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9652-9790
Ключові слова: туристичний продукт, потреби туристів, мотивації, пандемія, ринок послуг, якість послуг

Анотація

У статті проаналізовано організацію міжнародної туристичної діяльності й тенденції її розвитку в Україні та світі. Встановлено ,що міжнародна туристична діяльність є одним з найприбутковіших видів бізнесу у світі. Цей сектор останнім часом стає дедалі важливішим у структурі національних економік, і розвивається дуже швидкими темпами, в країнах що надають розвитку  рекреації та туризму пріоритетного значення, ця сфера послуг зростає набагато швидше і є одним з найважливіших наповнювачів державної скарбниці, але   все ще перебуває у стадії активного росту і його потенціал є значно більший, ніж наявний.

Розглянуто особливості використання інноваційних сервісів у діяльності суб’єктів туристичного бізнесу. Розглянута сутність, зміст і показники конкурентоспроможності міжнародної туристичної діяльності,виявлена недостатня розробленість зазначеного поняття, зокрема через відсутність розуміння тих потреб, які виникають у споживача туристичного продукту, обґрунтовано створення нормативної і методичної бази організаційного й економічного забезпечення організації міжнародної туристичної діяльності

Біографії авторів

Vasil Semenov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Д.е.н., професор,

професор кафедри підприємництва та туризму

Polinа Revenyuk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Бакалавр спеціальності «Туризм»

Посилання

1. Бондаренко Н. Г., Дугієнко Н. О. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародний туризм // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. Випуск 3 (26) 2020. URL: http://www.easterneurope- ebm.in.ua/journal/26_2020/3.pdf
2. Великочий В. С., Дутчак О. І., Шикеринець В.В. Міжнародний туризм. Навчальний посібник. Івано Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. 254 с.
3. Галасюк С. С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 178 с.
4. Григорашова С. С. Тенденції та стан розвитку міжнародного туризму. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/SocGum/Vchtei/(2011)4/NV-(2011)-V4_40.pdf
5. Горб К. М., Волох В.В., Небаба Н.О. Міжнародний туризм: еволюція і тенденції розвитку // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління, 2018. Випуск 6 (17). URL: http://www.easterneurope- ebm.in.ua/journal/17_2018/06.pdf
6. Грачевська Т. О., Калініна С. Ю. Міжнародний туризм як фактор зміцнення відносин між Україною та країнами ЄС // Грані, 2015. № 6. С. 163-169.
7. Заячковська Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг. Монографія. ернопіль, ТНЕУ, 2011. 394 с.
8. Шикіна О. В. Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки: наук. журн. 2017. М2 (т.2). С. 275-279.
9. Любохинець Л.С., Любіна Ю.С. Міжнародний туризм в Україні: сутність, стан, перспективи розвитку // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17листопада 2018 року). У 2-х частинах. Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. C. 93-96
10. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. 436 с. URL: http://tourlib.net/ books_ukr/lubiceva_rtp13.html
11. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму. Оновлення до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні». Hoteland Destination Consulting. 2020. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення 30.011.2021).
12. Панченко Ю. В., Лугінін О. Є., Фомішин С. В.. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму: Навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 342 с.
13. Рега М. В. Туристичний бізнес в економічному просторі України// Теоретичні та прикладні питання економіки. 2009. № 19. С. 299–303.
14. Семенов В.Ф., Набієва А.I. Основні схеми і напрями регулювання сфери рекреації і туризму в країнах ЄС // Економічний аналіз, Тернопіль, ТНЕУ. Том 27, № 4, 2017. С. 83-90.
15. Семенов В.Ф., Шин С.Л. Досвід відновлення круїзного туризму в країнах, де пройшла перша хвиля пандемії // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. Вип. №2 (75). Одеса: ОНМУ, (2021). С. 121 – 129.

REFERENCES

1. Bondarenko, N.G. & Dugienko, N. O. (2020). Vpliv pandemії COVID-19 na mіzhnarodnij turizm. [Impact of the COVID-19 pandemic on international tourism]. Skhіdna Єvropa: Ekonomіka,bіznes ta upravlіnnya – Eastern Europe: Economics, Business and Management. 3(26). Retrieve from: http://www.easterneurope- ebm.in.ua/journal/26_2020/3.pdf [in Ukraine]
2. Velikochii V.S, Dutchak O.I. & Shikerinets, V.V. (2015). Miznarodny turizm Navchalni posibnik [International tourism]. Ivano Frankivsk: Vidavec Kushnir G. M. 254 [in Ukraine]
3. Galasyuk, S.S. & Nedozmiynov, S.G. (2013). Organіzacіya turistichnih podorozhej ta ekskursіjnoї dіyal'nostі [Organization of tourist trips and excursions]. Navchalni posibnik. Kyiv: Center navchalni literature, 178 [in Ukraine]
4. Grigorashova S.S. (2011). Tendencіi ta stan rozvitku mіzhnarodnogo turizmu [Tendencies and state of development of international tourism]. Retrieve from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_4/NV-2011-V4_40.pdf [in Ukraine]
5. Gorb, K.M., Volokh, V.V. & Nebaba N.O. (2018). Mіzhnarodnij turizm: evolyucіya і tendencії rozvitku [International tourism evolution and development trends]. Skhіdna Єvropa: Ekonomіka, bіznes ta upravlіnnya – Eastern Europe: Economics, Business and Management. Vipusk 6. Retrieve from: http: //www.easterneurope- ebm.in.ua/journal/(17_2018)/06.pdf [in Ukraine]
6. Grachevska, T.O. & Kalinina, S. (2015). Mіzhnarodnij turizm yak faktor zmіcnennya vіdnosin mіzh Ukrainoyu ta krainami ЄS [International tourism as a factor in strengthening relations between Ukraine and EU countries]. Grani. № 6, 163-169. [in Ukraine]
7. Zayachkovskaya, G.A. (2011). Marketing mіzhnarodnih turistichnih poslug [Marketing of international tourist services]: monograph. Т.: ТНЕУ, 394 [in Ukraine]
8. Shikina, O.V. (2017). Іndeks turistichnoi konkurentospromozhnostі yak pokaznik turistichnogo potencіalu Ukraini [Index of tourist competitiveness as an indicator of tourist potential of Ukraine]. Visnyk Khmelnytsky National Universitety. Seriya: Economic sciences: sciences. magazine – Bulletin of Khmelnytsky National University. Series: Economic Sciences. M2 (vol. 2), 275-279. [in Ukraine]
9. Lyubohinec, L.S. & Lyubina, Y.S. (2018). Mizhnarodnij turizm v Ukrayini: sutnist, stan, perspektivi rozvitku [International tourism in Ukraine, essence, perspectives of development]. Suchasni tendenciyi v ekonomici ta upravlinni: zbirnik materialiv V Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi – Current trends in economics and management: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference (Zaporozhye, November 17, 2018). East Ukrainian Institute of Economics and Management, 93-96.
10. Lyubitseva, О.О. (2002). Rinok turistichnih poslug [Market of tourist services]. K.: Alterpres, 436. Retrieve from: http://tourlib.net/ books_ukr / lubiceva_rtp13.htm, p. 385 [in Ukraine]
11. Pandemіya COVID-19 ta її naslіdki u sferі turizmu. (2020). Onovlennya do dokumentu «Dorozhnya karta konkurentospromozhnogo rozvitku sferi turizmu v Ukrainі».Hotel and Destination Consulting. [The COVID-19 pandemic and its implications for tourism. Update to the document "Roadmap for competitive development of tourism in Ukraine". Hotel and Destination Consulting].
Retrieve from http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (accessed 30.011.2021).
12. Panchenko, Y.V., Luginin, O.E. & Fomishin, S.V. (2013). Menedzhment vnutrіshn'ogo і mіzhnarodnogo turizmu [Management of domestic and international tourism]. Navchalni posibnik. Kherson: OLDI-PLUS, 342 [in Ukraine]
13. Rega, M.V. (2009). Turistichnij bіznes v ekonomіchnomu prostorі Ukraini [Tourist business in the economic space of Ukraine]. Teoretichnі ta prikladnі pitannya ekonomіki – Theoretical and applied issues of economics. № 19, 299–303 [in Ukraine]
14. Semenov, V.F. & Nabieva, А.I. (2017). Osnovnі skhemi і napryami regulyuvannya sferi rekreacіi і turizmu v krainah ЄS. [The main schemes and areas of regulation of recreation and tourism in the EU]. Ekonomіchnij analіz – Economic analysis. TNEU, Tom 27, № 4, 83-90. [in Ukraine]
15. Semenov, V.F. & Schin, S.L. (2021). Dоsvіd vіdnovlennia kruiznogo turizmu vkrainach, dе prоichla perscha chvilia pandemі [Experience in resuming cruise tourism in countries where the first wave of the pandemic took place]. Development of methods of management and entrepreneurship on transport. Zb.nauk. praz. Оdеsа: ОNMU, № 2(75) 121 – 129. [in Ukraine]

Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2022-05-31