Досвід європейських країн у впровадженні екологічних інновацій в готельному бізнесі


  • Maryna Baldzhy Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-4654-9093
  • Kseniia Yaslynska Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: екологічний готельний бізнес, екологічні готелі, еко-маркування, екологічна сертифікація, кліматичний баланс, асоціація готельних підприємств

Анотація

Стаття присвячена вивченню досвіду розвитку екологічного готельного бізнесу в європейських країн для можливостей його використання в Україні. Формування концепції впровадження екологічного готелю спрямовано на якісну систему комфортного життя в гармонії з довкіллям та дозволяє окреслити особливості функціонування екологічного готелю. Останні включають: систему збереження ресурсів; використання альтернативних джерел енергії; мінімізації хімічних реагентів, що використовуються; застосування бактерицидних методів, що розкладають бруд та відходи; зменшення чи унеможливлення використання алергенів; якісна утилізація відходів та сміття; застосування повністю замкнутих систем для регенерації води і повітря; організація харчування з залученням сертифікованих продуктів та очищеної води. Суттєвим для еко-готелів виступає дизайн, який базується на використанні «природних» кольорів та матеріалів вторинної переробки. Унікальним підходом є дотримання філософії відмови від електронних пристрів.

Проаналізовано міжнародна програма добровільної екологічної сертифікації підприємств готельного бізнесу «Green Key» та діяльність асоціації BIO HOTELS, досвід яких доречно використовувати в готельно-ресторанному бізнесі України.

Розглянуто створення асоціацій підприємств готельної сфери та можливість створення таких об’єднань в Україні.

Біографії авторів

Maryna Baldzhy, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та туризму

Kseniia Yaslynska, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

бакалавр спеціальності «Туризм»

Посилання

1. Бортник Л.В., Кузнецова Н.Н. Аналіз впливу процесу глобалізації на розвиток готельного бізнесу України // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: матер. II міжнар. наук.-практ. конф. 5 березня 2010 р. Сімферополь: ВіТроПрінт, 2010. С. 216–220.
2. Іванов A.M. Проблеми екологізації при зонуванні охоронних територій // Економічний простір: зб. наук, праць. 2011. №48/1. С.292-301.
3. Кравченко А.І., Басюк Д.І. Особливості організації обслуговування в еко-готелях // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. конф, 25-27 березня 2015 р. К.: Вид-во НУХТ, 2015. С.212-213.
4. Паук О.Є. Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України: екологізація засобів розміщення. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип.26.2. C.29-32.
5. Шикіна О. В. Тенденції розвитку готельної індустрії Німеччини // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 2-4 травня 2018 р. Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2018. С. 87-89.
6. BIO HOTELS. URL: https://www.biohotels.info (дата звернення: 02.05.2022)
7. Мальська М. П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. Київ, 2012. 472 с.
8. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: навчальний посібник . К.: Кондор, 2005. 405 с.
9. Проектування готелів: навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 340 с.
10. Dania R., Tiwarib K., Negic P. Ecological approach towards sustainability in hotel industry. Materials Today: Proceedings. Vol. 46., Part 20. 2021. P. 10439-10442. URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.1020
11. Eric S.W. Chan, Alice H.Y. Hon, Wilco Chan, Fevzi Okumus. What drives employees’ intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecological behaviour. International Journal of Hospitality Management. Vol. 40, July 2014, P. 20-28. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.03.001
12. Deepak Bangwal, Jyotsana Suyal, Rupesh Kumar. Hotel building design, occupants’ health and performance in response to COVID 19. International Journal of Hospitality Management. Vol. 103, May 2022, 103212. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103212
13. Kyung Ho Kang, Laura Stein, Cindy Yoonjoung Heo, Seoki Lee. Consumers’ willingness to pay for green initiatives of the hotel industry. International Journal of Hospitality Management. Vol. 31, Issue 2, June 2012, P. 564-572. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.08.001
14. Абрамова А.Г., Мирошник Ю.А. Еко-тренд в сфері гостинності: економічні та соціальні аспекти. 2020. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7904
15. Офіційний сайт міжнародної організації «Green key». URL: https://www.greenkey.global

REFERENCES

1. Bortnyk, L.V. & Kuznetsova, N.N.(2010). Analiz vplyvu protsesu hlobalizatsii na rozvytok hotelnoho biznesu Ukrainy [Analysis of the impact of globalization on the development of Ukrainian hotel business]. Suchasni natsionalni ekonomichni modeli: problemy ta perspektyvy rozvytku: mater. II mizhnar. nauk.-prakt. konf. 5 bereznia 2010 r. – Modern national economic models: problems and prospects of development: mater. II International scientific-practical conf. March 5, 2010. Simferopol: ViTroPrint, 216–220. [in Ukrainian].
2. Ivanov, A.M. (2011). Problemy ekolohizatsii pry zonuvanni okhoronnykh terytorii [Problems of greening in the zoning of protected areas]. Ekonomichnyi prostir – Economic space. №48/1. P.292-301. [in Ukrainian].
3. Kravchenko, A.I. & Basiuk, D.I. (2015). Osoblyvosti orhanizatsii obsluhovuvannia v eko-hoteliakh [Features of the organization of service in eco-hotels]. Hotelno-restorannyi biznes: innovatsiini napriamy rozvytku: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf, 25-27 bereznia 2015 r. – Hotel and restaurant business: innovative directions of development: mater. international scientific-practical Conf, March 25-27, 2015. K.: Vyd-vo NUKhT, 212-213. [in Ukrainian].
4. Pauk, O.Ie. (2016). Innovatsiini napriamy rozvytku hotelnoho hospodarstva Ukrainy: ekolohizatsiia zasobiv rozmishchennia. [Some Innovative Directions of Hotel Industry Development in Ukraine: Ecologisation of Accommodations]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Vyp.26.2. C.29-32. [in Ukrainian].
5. Shykina, O. V. (2018). Tendentsii rozvytku hotelnoi industrii Nimechchyny [Tendencies of development of the hotel industry of Germany]. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku turyzmu: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. 2-4 travnia 2018 r. Chernivtsi: PVKF «Tekhnodruk». P. 87-89. [in Ukrainian].
6. BIO HOTELS. Retrieved from: https://www.biohotels.info.
7. Malʹsʹka, M. P. & Pandyak, I.H. (2012). Hotelʹnyy biznes: teoriya ta praktyka [Hotel business]: pidruchnyk. Kyyiv, 472. [in Ukrainian].
8. Rohlyev, KH. Y. (2005). Osnovy hotelʹnoho menedzhmentu [Fundamentals of hotel management]. Navchalʹnyy posibnyk. K.: Kondor, 405. [in Ukrainian].
9. Proektuvannya hoteliv [Hotel design]: navch. posib. / za red. A.A. Mazaraki (2012). K.: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 340. [in Ukrainian].
10. Dania, R., Tiwarib, K. & Negic, P. (2021). Ecological approach towards sustainability in hotel industry. Materials Today: Proceedings. Vol. 46., Part 20. P. 10439-10442. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.1020 [in English].
11. Eric, S.W. Chan, Alice, H.Y. Hon, Wilco, Chan & Fevzi, Okumus (2014). What drives employees’ intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecological behaviour. International Journal of Hospitality Management. Vol. 40. P. 20-28. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.03.001.
12. Deepak Bangwal, Jyotsana Suyal & Rupesh Kumar (2022). Hotel building design, occupants’ health and performance in response to COVID 19. International Journal of Hospitality Management. Vol. 103, 103212. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103212.
13. Kyung Ho Kang, Laura Stein, Cindy Yoonjoung Heo, Seoki Lee (2012). Consumers’ willingness to pay for green initiatives of the hotel industry. International Journal of Hospitality Management. Vol. 31, Issue 2. P. 564-572. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.08.001.
14. Abramova A.H. & Myroshnyk YU.A. (2020). Eko-trend v sferi hostynnosti: ekonomichni ta sotsialʹni aspekty [Eco-trend in the field of hospitality: economic and social aspects]. №5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7904 [in Ukrainian].
15. The official site of the International organization «Green key». Retrieved from: https://www.greenkey.global [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2022-05-31