Основи управління ефективністю діяльності крюїнгової компанії


  • N. G. Grebennik Одеський національний морський університет
  • O. O. Danchenko Одеський національний морський університет
Ключові слова: крюїнг, крюїнгова компанія, фінансові результати, ефективність, управління ефективністю.

Анотація

В роботі описані найбільш розповсюджені схеми роботи крюїнгових компаній; виявлені відмінності в формуванні доходів та витрат за цими схемами; наведені визначення та співвідношення понять ефективність, результативність, ефект та результат; охарактеризовані різні концепції оцінки ефективності та перспективи їх використання в системі управління ефективністю діяльності крюїнгової компанії.

Посилання

1. Жихарева В.В. Глобальный рынок труда моряков: проблемы и решения // Економічні інновації. – Одеса: Видво ОНМУ, 2012. – Вип. 47. – С. 53-62.
2. Исмаильчук Е.П. Структура и механизм функционирования крюингового рынка // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. – Одеса: Видво ОГМУ. – 2008. – Вип. 14. – С. 47-52.
3. Лукашевич В.М. Методологические подход к опреде лению основных понятий кадрового менеджмента в сфере морского судоходства // Вестник АГТУ. Сер.Экономика. – Астрахань: Типография АГТУ, 2013. – Вип. 2. – С. 112-117.
4. Пасюк Е.Д. Теоретические аспекты развития рынка услуг, предоставляемых крюинговыми компаниями. – Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurnal. org/articles/2007/ekon56.html.
5. Бундюк Р.А. Управление персоналом крюингового предприятия судоходной компании: теория и практика: Монография. – Одесса: Феникс, 2011. – 222 с.
6. Пасюк Е.Д. Механизмы повышения эффективности услуг, оказываемых круинговыми компаниями на морском рынке труда: Автореф. дис. … канд. економ. наук // Екатерина Дмитриевна Пасюк. − СПб., 2008. – 18 с.
7. Говорушко Т.А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісноорієнтованого підходу: Монографія / Т.А. Говорушко, Н.І. Климаш. – К.: Логос, 2013. – 204 с.
8. Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография / А.Н. Тищенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло. − Х.: ИД«ИНЖЭК», 2005. −144 с.
9. Никифоренко В.Г. Организационная структура крюинговой компании как фактор повышения ее конкурентоспособности / В.Г. Никифоренко, Л.Е. Лебедь. – [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http:// dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream
10. Синіговець О.М. Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 58. – С. 8-13.
11. Каплан Роберт С. Сбалансированная показателей. От стратегии к действию / С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид. − М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2003. – 320 с.
12. Козак H. Сбалансированная система оценочных индикаторов как инструмент управления бизнесом [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.management.com.ua.
13. Чернега О.М. Системний підхід до управління ефективністю діяльності організації // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса, 2013. – № 16 (195). − С. 45-54.
14. Орликовський М.О. Новітні концепції ефективністю діяльності сучасних підприємств / М.О. Орликовский, Д.І. Трокоз // Ефективна економіка: Електрон. наук. фах. вид. / Інт екон. природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України. – К., 2014. – Вип. 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com. ua/?op =1&z=3034.

Переглядів анотації: 159
Завантажень PDF: 521
Опубліковано
2016-11-24